top of page
  • Writer's pictureRav Uriel Aviges

Souccot 5775 

Les documents

 

Baba batrah  25b

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף כה עמוד ב

תניא, ר"א אומר: עולם לאכסדרה הוא דומה, ורוח צפונית אינה מסובבת, וכיון שהגיעה חמה אצל קרן מערבית צפונית - נכפפת ועולה למעלה מן הרקיע; ורבי יהושע אומר: עולם לקובה הוא דומה, ורוח צפונית מסובבת, וכיון שחמה מגעת לקרן מערבית צפונית - מקפת וחוזרת אחורי כיפה, שנאמר: +קהלת א'+ הולך אל דרום וסובב אל צפון וגו', הולך אל דרום - ביום, וסובב אל צפון - בלילה, סובב סובב הולך הרוח ועל סביבותיו שב הרוח

It has been taught: R. Eliezer says that the world is like an exedra, (I.e., closed on three sides and open on the fourth.)  and the north side is not enclosed, and so when the sun reaches the north-west corner, it bends back and returns [to the east] above the firmament. R. Joshua, however, says that the world is like a tent, (I.e., completely enclosed (by the firmament)  and the north side is enclosed, and when the sun reaches the north-west corner it goes round at the back of the tent [till it reaches the east]

Josue chapitre 6

Or, Jéricho avait fermé ses portes et restait close à cause des enfants d'Israël: personne ne pouvait entrer ni sortir. 2 Mais l'Eternel dit à Josué: "Vois, je te livre Jéricho et son roi, et ses vaillants guerriers. 3 Tu feras marcher tous tes gens de guerre autour de la ville, ils en feront le tour une fois, et tu procéderas ainsi pendant six jours, 4 tandis que sept prêtres, précédant l'arche, porteront sept cors retentissants. Le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville, et les prêtres sonneront du cor. 5 Lorsque la corne retentissante émettra un son prolongé, tout le peuple en entendant ce son de cor, poussera un grand cri de guerre, et la muraille de la ville croulera sur place, et chacun y entrera droit devant lui." 6 Josué, fils de Noun, manda les prêtres et leur dit: "Portez l'arche d'alliance, et que sept prêtres, munis de sept cors retentissants, précèdent l'arche du Seigneur." 7 Et au peuple il dit: "Allez, faites le tour de la ville, et que l'avant-garde passe devant l'arche du Seigneur." 8 Dés que Josué eut parlé au peuple, les sept prêtres, munis de sept cors retentissants, s'avancèrent devant l'Eternel en sonnant du cor: l'arche d'alliance du Seigneur marchait derrière eux.

Chapitre 8

Tu traiteras Aï et son roi comme tu as traité Jéricho et le sien; toutefois, vous pouvez capturer à votre profit les dépouilles et le bétail. Etablis une embuscade en arrière de la ville." 3 Josué se disposa à marcher sur Aï avec tous les gens de guerre. Il choisit d'abord trente mille hommes, soldats d'élite, qu'il fit partir la nuit, 4 en leur donnant cet ordre: "Ecoutez: vous allez vous mettre en embuscade derrière la ville, pas trop loin des murs, afin d'être à portée d'agir. 5 De mon côté, je m'approcherai de la ville avec tout le peuple qui est avec moi; les habitants sortiront pour nous repousser comme la première fois, et nous fuirons devant eux, 6 afin qu'ils nous poursuivent, jusqu'à ce que nous les ayons attirés hors de la ville; car ils se diront: "Ils fuient devant nous comme la première fois"; mais, tandis que nous fuirons devant eux, 7 vous, vous sortirez de votre embuscade et vous vous emparerez de la ville: l'Eternel, votre Dieu, la livrera en votre pouvoir. 8 Quand vous serez maîtres de la ville, vous y mettrez le feu, vous conformant à l'ordre de l'Eternel. Faites attention à ce que je vous prescris." 9 Là-dessus, Josué les fit partir, et ils allèrent se poster en embuscade entre Aï et Béthel, à l'occident d'Aï, tandis que Josué passa cette nuit au milieu de l'armée. 

Soucah 52

תלמוד בבלי מסכת סוכה דף נב עמוד א

דרש רבי עוירא, ואיתימא רבי יהושע בן לוי: שבעה שמות יש לו ליצר הרע. הקדוש ברוך הוא קראו רע, שנאמר +בראשית ח+ כי יצר לב האדם רע מנעוריו. משה קראו ערל, שנאמר +דברים י+ ומלתם את ערלת לבבכם. דוד קראו טמא שנאמר +תהלים נא+ לב טהור ברא לי אלהים - מכלל דאיכא טמא. שלמה קראו שונא, שנאמר +משלי כה+ אם רעב שנאך האכילהו לחם ואם צמא השקהו מים כי גחלים אתה חותה על ראשו וה' ישלם לך, אל תקרי ישלם לך אלא ישלימנו לך. ישעיה קראו מכשול, שנאמר +ישעיהו נז+ סולו סולו פנו דרך הרימו מכשול מדרך עמי. יחזקאל קראו אבן, שנאמר +יחזקאל לו+ והסרתי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר. יואל קראו צפוני, שנאמר +יואל ב+ ואת הצפוני ארחיק מעליכם. תנו רבנן: ואת הצפוני ארחיק מעליכם - זה יצר הרע, שצפון ועומד בלבו של אדם; והדחתיו אל ארץ ציה ושממה - למקום שאין בני אדם מצויין להתגרות בהן; את פניו אל הים הקדמוני - שנתן עיניו במקדש ראשון והחריבו והרג תלמידי חכמים שבו; וסופו אל הים האחרון - שנתן עיניו במקדש שני והחריבו, והרג תלמידי חכמים שבו; ועלה באשו ותעל צחנתו - שמניח אומות העולם ומתגרה בשונאיהם של ישראל; כי הגדיל לעשות - אמר אביי: ובתלמידי חכמים יותר מכולם. כי הא, דאביי שמעיה לההוא גברא דקאמר לההיא אתתא: נקדים וניזיל באורחא. אמר: איזיל אפרשינהו מאיסורא. אזל בתרייהו תלתא פרסי באגמא. כי הוו פרשי מהדדי שמעינהו דקא אמרי: אורחין רחיקא וצוותין בסימא. אמר אביי: אי מאן דסני לי הוה - לא הוה מצי לאוקומיה נפשיה. אזל, תלא נפשיה בעיבורא דדשא, ומצטער. אתא ההוא סבא, תנא ליה: כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו

R. ‘Awira or, as some say, R. Joshua b. Levi, made the following exposition: The Evil Inclination has seven names. The Holy One, blessed be He, called it Evil, as it is said, For the imagination of man's heart is evil from his youth.16 Moses called it the Uncircumcised, as it is said, Circumcise therefore the foreskin of your heart.17 David called it Unclean, as it is said, Create me a clean heart, O Lord,18 which implies that there is an unclean one. Solomon called it the Enemy, as it is said, If thine enemy19 be hungry, give him bread20 to eat and if he be thirsty give him water to drink.21 For thou wilt heap coals of fire upon his head, and the Lord will reward thee;22 read not, ‘will reward thee’23 but ‘will cause it to be at peace with thee.’24 Isaiah called it the Stumbling-Block, as it is said, Cast ye up, Cast ye up, clear the way, take up the stumbling-block out of the way of my people.25 Ezekiel called it Stone, as it is said, And I will take away the heart of stone out of your flesh and I will give you a heart of flesh.26 Joel called it the Hidden One, as it is said, But I will remove far off from you the hidden one.27 Our Rabbis taught: ‘But I will remove far off from you the hidden one’,27 refers to the Evil Inclination which is constantly hidden in the heart of man; and will drive him into a land barren and desolate28 means, to a place where there are no men for him to attack; with his face toward the eastern sea,28 [implies] that he set his eyes against the First Temple29 and destroyed it and slew the scholars who were therein; and his hinder part toward the western sea28 [implies] that he set his eyes against the Second Temple and destroyed it and slew the scholars who were therein. That his foulness may come up and his ill-savour may come up28 [means] that he leaves the other nations in peace and attacks only Israel.30 Because he hath done great things.28 Abaye explained, Against scholars31 more than against anyone;32 as was the case when Abaye heard a certain man saying to a woman, ‘Let us arise betimes and go on our way’. ‘I will’, said Abaye, ‘follow them in order to keep them away from transgression’ and he followed them for three parasangs across the meadows. When they parted company33 he heard them say, ‘Our company is pleasant, the way is long’.34 ‘If it were I’,35 said Abaye, ‘I could not have restrained myself’, and so went and leaned in deep anguish against a doorpost, when a certain old man36 came up to him and taught him: The greater the man, the greater his Evil Inclination.

Menahot 29

תלמוד בבלי מסכת מנחות דף כט עמוד ב

כשהוא אומר: +בראשית ב'+ אלה תולדות השמים והארץ בהבראם, אל תקרי בהבראם אלא בה"י בראם, [הוי אומר: העולם הזה בה"י, והעולם הבא ביו"ד]. ומפני מה נברא העולם הזה בה"י? מפני שדומה לאכסדרה, שכל הרוצה לצאת יצא; ומ"ט תליא כרעיה? דאי הדר בתשובה מעיילי ליה. וליעייל בהך! לא מסתייעא מילתא; כדריש לקיש, דאמר ריש לקיש, מאי דכתיב: +משלי ג'+ אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן? בא לטהר מסייעין אותו, בא לטמא פותחין לו. ומ"ט אית ליה תאגא? אמר הקב"ה: אם חוזר [בו] אני קושר לו קשר. מפני מה נברא העולם הבא ביו"ד? מפני שצדיקים שבו מועטים. ומפני מה כפוף ראשו? מפני שצדיקים שבו כפוף ראשיהם, מפני מעשיהן שאינן דומין זה לזה.

He created them with the he; hence I may say that this world was created with thehe and the future world with the yod. And wherefore was this world created with the he? — Because it is like an exedra17 and whosoever wishes to go astray18 may do so. And wherefore is the [left] leg[of the he] suspended? — To indicate that whosoever repents is permitted to re-enter.19 And why should he not re-enter by the same [way as he went out]? — Such an opportunity would not arise;20 and this is consistent with Resh Lakish's view. For Resh Lakish said, What is the meaning of the verse, If it concerneth the scorners, He scorneth them, but unto the humble He giveth grace?21 If a man comes to purify himself, they assist him; but if he comes to defile himself, they open the door for him. And wherefore has [the letter he] a coronet? — Because the Holy One, blessed be He, says, If a man repents I will set a crown upon him. And why was the future world created with the letter yod? — Because the righteous men therein are but few.22 And why is its head bent low? — Because the righteous men therein hang their heads low, for the good deeds of one are not like [the good deeds of] the other.

ספר מורה הנבוכים חלק ב פרק ד

אמנם היות הגלגל בעל נפש הוא מבואר עם ההשתכלות, אבל יחשוב השומע שזה ענין קשה להשיג, או ירחיקהו גם כן, להיותו מדמה שאמרנו שהוא בעל נפש, שהוא כנפש האדם או החמור והשור, ואין זה ענין המאמר, אבל ענין המאמר, שתנועתו המקומית מורה על היות בו התחלה, בה יתנועע בלא ספק, וההתחלה ההיא היא נפש בלא ספק, וביאור זה כי מן השקר שתהיה תנועתו הסבובית כתנועת האבן הישרה למטה או כתנועת האש למעלה, עד שתהיה התחלת התנועה ההיא טבע לא נפש, כי אשר יתנועע זאת התנועה הטבעית, אמנם תניעהו ההתחלה ההיא אשר בו כשיהיה בזולת מקומו לבקש מקומו, וכשיגיע למקומו ינוח, וזה הגלגל מתנועע במקומו בסבוב. ולא מפני היותו בעל נפש ג"כ יתחייב שיתנועע כן, כי כל בעל נפש אמנם יתנועע מפני טבע או מפני ציור, רצוני באמרי הנה טבע, לכוון אל הנאות ולברוח ממה שהוא בלתי נאות, ואין הפרש בין שיהיה מניעו לזה מחוץ, כברוח בעל חיים מחום השמש וכיונו אל מקום המים כשיצמא, או יהיה מניעו דמיון, כי בדמיון מה שהוא כנגד ומה שיאות יתנועע ג"כ החי, וזה הגלגל לא יתנועע לברוח ממה שהוא כנגד או לבקש הנאות, כי כל מה שאליו יתנועע ממנו יתנועע וכל מה שממנו יתנועע אליו יתנועע, ועוד שאלו היתה תנועתו מפני זה, היה מתחייב שיהיה מניע אל מה שיתנועע אליו וינוח, כי אם יתנועע לבקש דבר או לברוח מדבר ולא יוכל למצאו לעולם תהיה א"כ התנועה לבטלה, הנה זאת התנועה אם כן הסבובית תהיה בציור אחד מחייב לו הציור ההוא שיתנועע כן, ולא היה הציור כי אם (ג"ח בשכל אם) כן הגלגל הוא בעל שכל, ואין כל מי שיש לו שכל שיצייר בו ענין אחד ותהיה לו נפש בה יוכל להתנועע מתנועע כשיצייר, כי הציור לבדו לא יחייב תנועה, כבר התבאר זה בפילוסופיאה הראשונה, והוא מבואר שאתה תמצא מעצמך שתצייר ענינים רבים ואתה יכול להתנועע אליהם, אך לא תתנועע אליהם בשום פנים עד שתתחדש לך תשוקה בהכרח לענין ההוא אשר ציירתו ואז תתנועע להגיע אל מה שציירתו, הנה כבר התבאר גם כן שאין הנפש אשר בה תהיה התנועה, ולא השכל אשר בו יצוייר הדבר מספיקים בהתחדש כמו זאת התנועה, עד שתתחבר אל זה תשוקה לענין ההוא המצוייר, יתחייב ג"כ מזה שיהיה לגלגל תשוקה למה שיציירהו והוא הדבר האהוב, והוא האל יתעלה שמו. ובאלו הפנים אמר שיניע השם הגלגל, ר"ל בהיות הגלגל כוסף להדמות במה שהשיג, והוא הענין ההוא המצוייר, אשר הוא בתכלית הפשיטות ואין שינוי בו כלל ולא התחדשות ענין, והטוב ממנו שופע תמיד, ואי אפשר כן גלגל מאשר הוא גשם אלא אם תהיה פעולות תנועת סבוב ולא דבר אחר, כי זה תכלית מה שאפשר בגשם שתתמיד פעולתו עליו, והיא הפשוטה שבתנועות ההוות בגוף, ולא יהיה בעצמו שנוי ולא בשפע מה שיתחייב מתנועתו מן הטובות.

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נז עמוד ב

שלשה מעין העולם הבא, אלו הן: שבת, שמש, ותשמיש. תשמיש דמאי? אילימא תשמיש המטה - הא מכחש כחיש! - אלא: תשמיש נקבים.

Three things are a reflex of the world to come: Sabbath, sunlight, and tashmish.( 'service')  Tashmish of what? Shall I say of the bed?  This weakens (sexual intercourse) It must be then tashmish of the orifices.

123 views

Recent Posts

See All
bottom of page