top of page
  • Writer's pictureRav Uriel Aviges

Roch Hachana 5782 

Les documents

 

Deuteronome 30 א וְהָ יָה כִי-יָבֹאּו עָלֶ יָך כָל-הַ דְ בָ רִ ים הָ אֵ לֶה, הַ בְ רָ כָה וְהַ קְ לָלָ ה, אֲשֶ ר נָתַ תִ י, לְ פָנֶיָך; וַהֲשֵ בֹתָ , אֶ ל-לְ בָ בֶ ָך, בְ כָל- הַ ּגֹויִם, אֲשֶ ר הִ דִ יחֲ ָך יְהוָה אֱֹלהֶ יָך שָ מָ ה. ב וְשַ בְ תָ עַ ד-יְהוָה אֱֹלהֶ יָך, וְשָ מַ עְ תָ בְ קֹלֹו, כְכֹל אֲשֶ ר-אָ נֹכִי מְ צַּוְָך, הַ ּיֹום: אַ תָ ה ּובָ נֶיָך, בְ כָל-לְ בָ בְ ָך ּובְ כָל-נַפְ שֶ ָך. ג וְשָ ב יְהוָה אֱֹלהֶ יָך אֶ ת-שְ בּותְ ָך, וְרִ חֲמֶ ָך; וְשָ ב, וְקִ בֶ צְ ָך מִ כָל-הָ עַמִ ים, אֲשֶ ר הֱפִ יצְ ָך יְהוָה אֱֹלהֶ יָך, שָ מָ ה. ד אִ ם-יִהְ יֶה נִדַ חֲ ָך, בִ קְ צֵה הַ שָ מָ יִם--מִ שָ ם, יְקַ בֶ צְ ָך יְהוָה אֱֹלהֶ יָך, ּומִ שָ ם, יִקָ חֶ ָך. ה וֶהֱבִ יאֲָך יְהוָה אֱֹלהֶ יָך, אֶ ל-הָ אָ רֶ ץ אֲשֶ ר-יָרְ שּו אֲבֹתֶ יָך--וִירִ שְ תָ ּה; וְהֵ יטִ בְ ָך וְהִ רְ בְ ָך, מֵ אֲבֹתֶ יָך. ו ּומָ ל יְהוָה אֱ ֹלהֶ יָך אֶ ת-לְ בָ בְ ָך, וְאֶ ת-לְ בַ ב זַרְ עֶָך: לְ אַ הֲבָ ה אֶ ת-יְהוָה אֱֹלהֶ יָך, בְ כָל-לְ בָ בְ ָך ּובְ כָל-נַפְ שְ ָך--לְ מַ עַ ן חַ ּיֶיָך . 1 "Or, quand te seront survenus tous ces événements, la bénédiction ou la malédiction que j'offre à ton choix; si tu les prends à cœur au milieu de tous ces peuples où t'aura relégué l'Éternel, ton Dieu, 2 que tu retournes à l'Éternel, ton Dieu, et que tu obéisses à sa voix en tout ce que je te recommande aujourd'hui, toi et tes enfants, de tout ton cœur et de toute ton âme, 3 l'Éternel, ton Dieu, te prenant en pitié, mettra un terme à ton exil, et il te rassemblera du sein des peuples parmi lesquels il t'aura dispersé. 4 Tes proscrits, fussent-ils à l'extrémité des cieux, l'Éternel, ton Dieu, te rappellerait de là, et là même il irait te reprendre. 5 Et il te ramènera, l'Éternel, ton Dieu, dans le pays qu'auront possédé tes pères, et tu le posséderas à ton tour; et il te rendra florissant et nombreux, plus que tes pères. 6 Et l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et celui de ta postérité, pour que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, et assures ton existence. Nahmanide והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה כבר הזכרתי) ויקרא כו טז (כי הפרשה הזאת עתידה כי כל עניניה לא היו ולא נבראו אבל הם עתידין להיות: ET IL ARRIVERA, QUAND TOUTES CES CHOSES T'ARRIVERONT. J'ai déjà mentionné que ce chapitre se réfère au futur, car tous ses sujets ne sont pas arrivés et n'ont pas été créés, mais ils sont destinés à avoir lieu. וטעם וש בת עד ה' אלהיך ושמעת בקלו ככל אשר אנכי מצוך היום אתה ובניך שתשוב אל ה' בכל לבבך ובכל נפשך ותקבל עליך ועל בניך לדורותם לעשות ככל אשר אנכי מצוך היום כאשר עשו בגאולה השנית דכתיב) נחמיה י ל (ובאים באלה ובשבועה ללכת בתורת האלהים אשר נתנה ביד משה עבד האלהים ולשמור ולעשות את כל מצות ה' אדנינו ומשפטיו וחקיואו יהיה מצוך אתה ובניך כמו מצוך לך ולבניך כענין ואתה צוית) בראשית מה יט (וכן וירעו אותנו) דברים כ״ו:ו׳ (לנו ולפי דעתי יש בו סוד גדול כי ירמוז למה שאמרו) יבמות סג ( אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף וכבר דברתי בו: TU REVIENDRAS À L'ÉTERNEL, TON DIEU, ET TU ÉCOUTERAS SA VOIX, SELON TOUT CE QUE JE TE COMMANDE AUJOURD'HUI, TOI ET TES ENFANTS. Le sens de cette phrase est que tu reviendras de tout ton cœur et de toute ton âme et que tu prendras sur toi et sur tes enfants, de génération en génération, de faire tout ce que je te commande aujourd'hui, comme ils l'ont fait lors de la seconde rédemption [c'est-à-dire la rédemption de Babylone], comme il est écrit, « et ils sont accepté la malédiction et le serment de marcher dans la loi de D-ieu, qui a été donnée par Moïse, le serviteur de D-ieu, et d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre D-ieu, ses ordonnances et ses statuts. ». Il se peut aussi que l'expression "Je te commande aujourd'hui, toi et tes enfants" ressemble à l'expression "te commander - à toi et à tes enfants "50 , similaire à l'expression "v'atah tzuveitha "51 [signifiant lecha tzuveithi - "à vous j'ai ordonné que le commandement soit donné"]. Il en est de même pour 'othanu'52 qui signifie lanu ("à nous").53 Et à mon avis, il y a dans cette question un grand secret, car elle fait allusion à ce que les rabbins ont dit,54 "Le fils de David [c'est-à-dire le Messie] ne viendra pas avant que toutes les âmes du guf soient épuisées". J'ai déjà parlé de cette question. ומל ה' אלהיך את לבבך זהו שאמרו) שבת קד (הבא לטהר מסייעין אותו מבטיחך שתשוב אליו בכל לבבך והוא יעזור אותך ונראה מן הכתובים ענין זה שאומר כי מזמן הבריאה היתה רשות ביד האדם לעשות כרצונו צדיק או רשע וכל זמן התורה כן כדי שיהיה להם זכות בבחירתם בטוב ועונש ברצותם ברע אבל לימות המשיח תהיה הבחירה בטוב להם טבע לא יתאוה להם הלב למה שאינו ראוי ולא יחפוץ בו כלל והיא המילה הנזכרת כאן כי החמדה והתאוה ערלה ללב ומול הלב הוא שלא יחמוד ולא יתאוה וישוב האדם בזמן ההוא לאשר היה קודם חטאו של אדם הראשון שהיה עושה בטבעו מה שראוי לעשות ולא היה לו ברצונו דבר והפכו כמו שפירשתי בסדר בראשית )ב ט( וזהו מה שאמר הכתוב בירמיה )לא ל- לב( הנה ימים באים נאם ה' וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה לא כברית אשר כרתי את אבותם וגו' כי זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה וזהו בטול יצר הרע ועשות הלב בטבעו מעשהו הראוי ולכך אמר עוד )שם פסוקים לב לג( והייתי להם לאלהים והמה יהיו לי לעם ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמר דעו את ה' כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם ובידוע כי יצר לב האדם רע מנעוריו וצריכים ללמד אותם אלא שיתבטל יצרם בזמן ההוא לגמרי וכן נאמר ביחזקאל )לו כו כז( ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם וגו' ועשיתי את אשר בחקי תלכו והלב החדש ירמוז לטבעו והרוח לחפץ ולרצון וזהו שאמרו רבותינו) שבת קנא (והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ )קהלת יב א (אלו ימות המשיח שאין בהם לא זכות ולא חובה כי בימי המשיח לא יהיה באדם חפץ אבל יעשה בטבעו המעשה הראוי ולפיכך אין בהם לא זכות ולא חובה כי הזכות והחובה תלויים בחפץ: ET L'ÉTERNEL TON D-IEU CIRCONCIRA TON CŒUR. C'est ce que les rabbins ont dit57 : "Si quelqu'un vient pour se purifier, on l'assiste" [d'en haut]. Le verset vous assure que vous reviendrez à Lui de tout votre cœur et qu'Il vous aidera. Le sujet suivant est très apparent dans les Écritures : Depuis la création, l'homme a eu le pouvoir58 de faire ce qu'il voulait, d'être juste ou méchant. Cette [concession du libre arbitre] s'applique également à toute la période de la Torah, de sorte que les gens peuvent obtenir des mérites en choisissant le bien et des punitions en préférant le mal. Mais à l'époque du Messie, le choix de leur bien [authentique] sera naturel ; le cœur ne désirera pas le mauvais et il n'en aura aucune envie. Telle est la "circoncision" mentionnée ici, car la convoitise et le désir sont le "prépuce" du cœur, et la circoncision du cœur signifie qu'il ne convoitera pas et ne désirera pas le mal. L'homme reviendra alors à ce qu'il était avant le péché d'Adam, lorsque, de par sa nature, il faisait ce qui devait être fait, et qu'il n'y avait pas de désirs contradictoires dans sa volonté, comme je l'ai expliqué dans le Seder Bereshith.59 C'est ce que l'Écriture déclare dans [le livre de] Jérémie : "Voici que les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda, non pas selon l'alliance que j'ai faite avec leurs pères, etc. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel : je mettrai ma loi dans leurs entrailles, et je l'écrirai dans leur cœur.60 Il s'agit d'une référence à l'annulation du mauvais instinct et à l'accomplissement naturel par le cœur de sa fonction propre. C'est pourquoi Jérémie dit encore : "Je serai leur Dieu, et ils seront Mon peuple ; et ils n'enseigneront plus à chacun son prochain et à chacun son frère, en disant : "Connaissez l'Éternel", car tous Me connaîtront, du plus petit au plus grand d'entre eux.61 Or, on sait que l'imagination du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse62 et qu'il est nécessaire de l'instruire, mais à ce moment-là, il ne sera plus nécessaire de l'instruire [pour éviter le mal] car son mauvais instinct sera alors complètement aboli. C'est ainsi qu'Ezéchiel déclare : "Je vous donnerai un coeur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau "63 et je vous ferai marcher dans mes lois.64 Le coeur nouveau fait allusion à la nature de l'homme, et l'esprit [nouveau] au désir et à la volonté. C'est ce que nos rabbins ont dit:65 "Et les années approchent, quand tu diras : 'Je n'y prends aucun plaisir'66 - ce sont les jours du Messie, car ils n'offriront aucune occasion de mérite ou de culpabilité", car aux jours du Messie, il n'y aura pas de désir [mauvais] chez l'homme, mais il accomplira naturellement les actions appropriées et il n'y aura donc ni mérite ni culpabilité, car le mérite et la culpabilité dépendent du désir. *** Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) *** Baba batrah 75 כִי אֲתָ א רַ ב דִ ימִ י אָ מַ ר רַ בִ י יֹונָתָ ן עָתִ יד ּגַבְ רִ יאֵ ל לַ עֲׂשֹות קְ נִיגְיָא עִ ם לִ וְיָתָ ן שֶ נֶאֱמַ ר הַ תִ מְ שְֹך לִ וְיָתָ ן בְ חַ כָה ּובְ חֶ בֶ ל תַ שְ קִ יעַ לְ שֹנֹו וְאִ לְ מָ לֵ א הַ קָ דֹוש בָ רּוְך הּוא עֹוזְרֹו אֵ ין יָכֹול לֹו שֶ נֶאֱמַ ר הָ עֹׂשֹו יַּגֵש חַ רְ בֹו Quand Rav Dimi est venu d'Eretz Yisrael en Babylonie, il a dit que Rabbi Yonatan a dit : "Dans le futur, Gabriel accomplira une chasse au léviathan, comme il est dit : "Pouvez-vous tirer le léviathan avec un hameçon ? Ou presser sa langue avec une corde ?" (Job 40:25). Et si le Saint, Béni soit-Il, n'assistait pas Gabriel, il ne serait pas en mesure de le chasser, comme il est dit : "Seul Celui qui l'a fait peut utiliser son épée pour l'approcher" (Job 40:19). Soucah 52 כִדְ דָ רֵ ש רַ בִ י יְהּודָ ה :לֶ עָתִ יד לָבֹא, מְ בִ יאֹו הַ קָ דֹוש בָ רּוְך הּוא לְ יֵצֶר הָ רָ ע, וְשֹוחֲ טֹו בִ פְ נֵי הַ צַדִ יקִ ים ּובִ פְ נֵי הָ רְ שָ עִ ים. צַדִ יקִ ים נִדְ מֶ ה לָהֶ ם כְהַ ר ּגָבֹוּהַ , ּורְ שָ עִ ים נִדְ מֶ ה לָהֶ ם כְחּוט הַ שַ עֲרָ ה. הַ לָ לּו בֹוכִין וְהַ לָלּו בֹוכִין. צַדִ יקִ ים בֹוכִין וְאֹומְ רִ ים: הֵ יאַ ְך יָכֹולְ נּו לִ כְבֹוש הַ ר ּגָבֹוּהַ כָזֶה! ּורְ שָ עִ ים בֹוכִין וְאֹומְ רִ ים: הֵ יאַ ְך לֹא יָכֹולְ נּו לִ כְבֹוש אֶ ת חּוט הַ שַ עֲרָ ה הַ זֶה! וְאַ ף הַ קָ דֹוש בָ רּוְך הּוא תָ מֵ ּהַ עִ מָ הֶ ם, שֶ נֶאֱמַ ר: ״כֹה אָ מַ ר ה׳ צְ בָ אֹות כִי יִפָלֵ א בְ עֵ ינֵי שְ אֵ רִ ית הָ עָם הַ זֶה בַ ּיָמִ ים הָ הֵ ם ּגַם בְ עֵ ינַי יִפָלֵ א״. La Guemara répond : Ceci peut être compris comme Rabbi Yehuda l'a enseigné : Dans le futur, à la fin des temps, Dieu fera venir le mauvais penchant et l'abattra en présence des justes et en présence des méchants. Pour les justes, le mauvais penchant leur apparaît comme une haute montagne, et pour les méchants, il leur apparaît comme une simple mèche de cheveux. Ceux-ci pleurent et ceux-là pleurent. Les justes pleurent et disent : Comment avons-nous pu vaincre une si haute montagne ? Et les méchants pleurent et disent : Comment avons-nous été incapables de surmonter cette mèche de cheveux ? Et même le Saint, Béni soit-Il, s'étonnera avec eux, comme il est dit à propos de l'éloge funèbre : "Ainsi parle le Seigneur des armées : Si cela est merveilleux aux yeux du reste de ce peuple en ces jours-là, cela doit aussi être merveilleux à Mes yeux" (Zacharie 8:6). אָ מַ ר רַ ב אַ סִ י :יֵצֶר הָ רָ ע בַ תְ חִ ילָה דֹומֶ ה לְ חּוט שֶ ל בּוכְיָא, ּולְ בַ סֹוף דֹומֶ ה כַעֲבֹותֹות הָ עֲגָלָה, שֶ נֶאֱמַ ר: ״הֹוי מֹושְ כֵי הֶ עָ ֹון בְ חַ בְ לֵ י הַ שָ וְא וְכַעֲבֹות הָ עֲגָלָה חַ טָ אָ ה״. A propos du mauvais penchant et de la lutte contre lui, la Gemara cite ce que Rav Asi a dit : Au début, lorsqu'il commence à séduire quelqu'un, le mauvais penchant est comme un fil d'une toile d'araignée [bukhya] ; et finalement, il est comme les cordes épaisses d'un chariot, comme il est dit : "Malheur à ceux qui attirent l'iniquité avec des cordes de vanité, et pèchent comme avec une corde de chariot" (Isaïe 5:18). Au début, l'attrait est presque imperceptible, comme un mince fil ; cependant, après avoir péché, c'est comme des cordes de wagon attachées fermement autour de lui.

193 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page