top of page
  • Writer's pictureRav Uriel Aviges

Les Proverbes 6

Updated: Sep 1, 2020 

Les documents

 

לֹא-יוֹעִילוּ, אוֹצְרוֹת רֶשַׁע; וּצְדָקָה, תַּצִּיל מִמָּוֶת.

Les trésors de l'iniquité ne profitent pas, tandis que la vertu sauve de la mort.

מדרש משלי (בובר) פרשה י סימן א

אמר ר' נחמי' מכל העושר שהיה לו, לא היה לו לפדות את עצמו, אלא ללמדך כיון שהגיע זמן מפלתו של רשע אין מועיל לו כלום עשרו. [

Rabbi Nehemyah a dit «malgré toute la richesse que Hamann avait, il n’a pas pu se racheter (au près du roi Assuérus,) cela nous apprends que lorsque le moment arrive pour un mauvais de tomber sa richesse ne lui sert a rien »

תולדות יצחק בראשית פרק מט

(לג) ויכל יעקב לצות את בניו ויאסף רגליו אל המטה ויגוע ויאסף אל עמיו

Jacob, ayant dicté à ses fils ses volontés dernières, ramena ses pieds dans sa couche; il expira et rejoignit ses pères.

ויגוע ויאסף אל עמיו, ולא הזכיר בו מיתה, ודרשו רז"ל יעקב לא מת [מגילה טז ב] והפרשה מעידה שמת ושחנטו אותו:

התשובה שנשאר קיים בגוף דק ויש לו ממש, וכן יש צדיקים שמתלבשים בגוף (דק) [רק] לקצת עתות מע"ש לע"ש, או ביום הכפורים, ומשוטט בעולם בשליחות הקדוש ברוך הוא, ומתראה למי שהוא חפץ וזהו ענין רבינו הקדוש [עי' כתובות קג א], וזהו סוד וצדקה תציל ממות:

En réalité il est reste vivant dans un corps éthéré qui a quand même une conssitance, c’est ainsi que certains juste peuvent s’ahabiller dans une corps ethere qu’il viennent tous les vendredi soir ou a yom kipour et qu’ils volent dans le monde comme envoye par D et ils peuvent être vus lorsqu’ils le desire et c’est ainsi ue rabbi yehudah hanssi pouvait revenir faire kidouch chez lui le vendredi soir après sa mort, (ketouvoth 103 a) et c’est le secret de la tsedakah qui sauve de la mort.

בתר דסעוד א"ל הכי א"ר יוחנן יעקב אבינו לא מת א"ל וכי בכדי ספדו ספדנייא וחנטו חנטייא וקברו קברייא א"ל מקרא אני דורש שנאמר (ירמיהו ל, י) ואתה אל תירא עבדי יעקב נאם ה' ואל תחת ישראל כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים מקיש הוא לזרעו מה זרעו בחיים אף הוא בחיים

After they had eaten, Rabbi Yitzḥak said to Rav Naḥman that Rabbi Yoḥanan said as follows: Our patriarch Jacob did not die. Rav Naḥman asked him in surprise: And was it for naught that the eulogizers eulogized him and the embalmers embalmed him and the buriers buried him? Rabbi Yitzḥak replied to Rav Naḥman: I am interpreting a verse, as it is stated: “Therefore do not fear, Jacob My servant, says the Lord, neither be dismayed, Israel, for I will save you from afar, and your seed from the land of their captivity” (Jeremiah 30:10). This verse juxtaposes Jacob to his seed: Just as his seed is alive when redeemed, so too, Jacob himself is alive.

א"ר יצחק כל האומר רחב רחב מיד נקרי א"ל רב נחמן אנא אמינא ולא איכפת לי א"ל כי קאמינא ביודעה ובמכירה (ובמזכיר את שמה)

Rabbi Yitzḥak said: Anyone who says: Rahab Rahab, immediately experiences a seminal emission, due to the arousal of desire caused by Rahab’s great beauty. Rav Naḥman said to him: I say Rahab and it does not affect me. Rabbi Yitzḥak said to Rav Naḥman: When I said this I was specifically referring to a man who knew her and to one who recognized her. With regard to anyone who had met Rahab in person, the mere mention of her name would arouse his lust.

תניא רבי יהודה אומר גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה שנאמר (ישעיהו נו, א) כה אמר ה' שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבא וצדקתי להגלות הוא היה אומר עשרה דברים קשים נבראו בעולם הר קשה ברזל מחתכו ברזל קשה אור מפעפעו אור קשה מים מכבין אותו מים קשים עבים סובלים אותן עבים קשים רוח מפזרתן רוח קשה גוף סובלו גוף קשה פחד שוברו פחד קשה יין מפיגו יין קשה שינה מפכחתו ומיתה קשה מכולם [וצדקה מצלת מן המיתה] דכתיב (משלי י, ב) וצדקה תציל ממות

It is taught in a baraita that Rabbi Yehuda says: Great is charity in that it advances the redemption, as it is stated: “So said the Lord, uphold justice and do charity, for My salvation is near to come, and My righteousness to be revealed” (Isaiah 56:1). He would say: Ten strong entities were created in the world, one stronger than the other. A mountain is strong, but iron, which is stronger, cleaves it. Iron is strong, but fire melts it. Fire is strong, but water extinguishes it. Water is strong, but clouds bear it. Clouds are strong, but wind disperses them. Wind is strong, but the human body withstands it. The human body is strong, but fear breaks it. Fear is strong, but wine dispels it. Wine is strong, but sleep drives it off. And death is stronger than them all, but charity saves a person from death, as it is written: “And charity delivers from death” (Proverbs 10:2, 11:4).

דרש רבי דוסתאי ברבי ינאי בוא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם מדת בשר ודם אדם מביא דורון גדול למלך ספק מקבלין אותו הימנו ספק אין מקבלין אותו הימנו [ואם תמצא לומר מקבלים אותו ממנו] ספק רואה פני המלך ספק אינו רואה פני המלך והקדוש ברוך הוא אינו כן אדם נותן פרוטה לעני זוכה ומקבל פני שכינה שנאמר (תהלים יז, טו) אני בצדק אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתך

Rabbi Dostai, son of Rabbi Yannai, taught: Come and see that the attribute of the Holy One, Blessed be He, is not like the attribute of flesh and blood. An illustration of the attribute of flesh and blood is that when a person brings a great gift to the king, it is uncertain whether the king will accept it from him or will not accept it from him. And if you say that the king will accept it from him, it is uncertain whether the person who brought the gift will eventually see the face of the king, or will not see the face of the king. But the Holy One, Blessed be He, does not act in this way. Even when a person gives a mere peruta to a poor person, he merits to receive the Divine Presence, as it is stated: “As for me, I will behold Your face through charity; I will be satisfied, when I awake, with Your likeness” (Psalms 17:15).

רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב אני בצדק אחזה פניך מאי אשבעה בהקיץ תמונתך אמר רב נחמן בר יצחק אלו תלמידי חכמים שמנדדין שינה מעיניהם בעולם הזה והקב"ה משביען מזיו השכינה לעולם הבא

It is related that Rabbi Elazar would first give a peruta to a poor person and only then would he pray. He said: As it is written in the same verse: “I will behold Your face through charity.” The Gemara asks: What is the meaning of that which is written: “I will be satisfied, when I awake, with your likeness”? Rav Naḥman bar Yitzḥak says: These are Torah scholars, who in pursuit of their studies banish sleep from their eyes in this world, and the Holy One, Blessed be He, satiates them with the radiance of the Divine Presence in the World-to-Come.

א"ר יוחנן מאי דכתיב (משלי יט, יז) מלוה ה' חונן דל אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו כביכול עבד לוה לאיש מלוה

Rabbi Yoḥanan says: What is the meaning of that which is written: “He that graciously gives to the poor makes a loan to the Lord, and that which he has given, He will pay him back” (Proverbs 19:17)? How can it be that one is considered to have granted a loan to God? Were it not explicitly written in the verse, it would be impossible to say this, that somebody who is gracious to a poor person is seen as lending to God. It would be impertinent, since “the borrower is servant to the lender” (Proverbs 22:7), as it were.

א"ר חייא בר אבא רבי יוחנן (רמי) כתיב (משלי יא, ד) לא יועיל הון ביום עברה וצדקה תציל ממות וכתיב (משלי י, ב) לא יועילו אוצרות רשע וצדקה תציל ממות שתי צדקות הללו למה אחת שמצילתו ממיתה משונה ואחת שמצילתו מדינה של גיהנם ואי זו היא שמצילתו מדינה של גיהנם ההוא דכתיב ביה עברה דכתיב (צפניה א, טו) יום עברה היום ההוא ואי זו היא שמצילתו ממיתה משונה

Rabbi Ḥiyya bar Abba says: Rabbi Yoḥanan raises a contradiction between two texts. In one place it is written: “Riches profit not on the day of wrath, but charity delivers from death” (Proverbs 11:4), and elsewhere it is written: “Treasures of wickedness profit nothing, but charity delivers from death” (Proverbs 10:2). Why is it necessary to have these two verses about charity, that it delivers from death? Rabbi Ḥiyya bar Abba continues: One verse serves to teach that charity delivers from an unnatural death in this world, and one verse serves to teach that charity delivers from the judgment of Gehenna in the World-to-Come. And in which of the verses is that charity which delivers from the judgment of Gehenna mentioned? It is in that verse in which “wrath” is written, as with regard to the day of judgment it is written: “That day is a day of wrath” (Zephaniah 1:15). And which type of charity is that which delivers from an unnatural death?

10bי׳ ב

נותנה ואינו יודע למי נותנה נוטלה ואינו יודע ממי נוטלה נותנה ואינו יודע למי נותנה לאפוקי מדמר עוקבא נוטלה ואינו יודע ממי נוטלה לאפוקי מדרבי אבא ואלא היכי ליעביד ליתיב לארנקי של צדקה

It is the type in which one gives the charity without knowing to whom he gave it, and the other one takes it without knowing from whom he took it. The Gemara explains: One gives it without knowing to whom he gave it, this serves to exclude the practice of Mar Ukva, who would personally give charity to poor people without their knowing he was the donor. The other one takes it without knowing from whom he took it; this serves to exclude the practice of Rabbi Abba, who would render his money ownerless, so that poor people would come and take it without his knowing whom he helped, although they would know from whom the money came. The Gemara asks: Rather, how then should one act to conceal his own identity and also remain ignorant of the identities of the recipients? The Gemara answers: The best method is to put the money into the charity purse.

מיתיבי מה יעשה אדם ויהיו לו בנים זכרים רבי אליעזר אומר יפזר מעותיו לעניים ר' יהושע אומר ישמח אשתו לדבר מצוה ר' אליעזר בן יעקב אומר לא יתן אדם פרוטה לארנקי של צדקה אלא אם כן ממונה עליה כר' חנניא בן תרדיון כי קא אמרינן דממני עלה כר' חנניא בן תרדיון

The Gemara raises an objection from what is taught in a baraita: What should a person do to have male offspring? Rabbi Eliezer says: He should distribute his money liberally among the poor. Rabbi Yehoshua says: He should gladden his wife before engaging in the mitzva of conjugal relations. Rabbi Eliezer ben Ya’akov says: A person should not donate a peruta to the charity purse unless a great and trusted individual like Rabbi Ḥananya ben Teradyon is appointed as supervisor over it. This seems to indicate that putting money into the charity box is not always preferred. The Gemara answers: When we say that putting money into the charity box is the preferred way to give charity, this is referring to when a man like Rabbi Ḥananya ben Teradyon is appointed as supervisor over it.

Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir.

Rashi

Tu aimeras Hachem Exécute Ses paroles par amour ! Celui qui agit par amour ne ressemble pas à celui qui agit par crainte. Celui qui sert son maître par crainte, si celui-ci lui complique la tâche, il le délaissera et s’en ira (Sifri).

De tout ton cœur (levavkha écrit avec deux beith) Avec tes deux penchants. Autre explication : « De tout ton cœur » – il ne faut pas que ton cœur soit divisé à l’égard de Hachem.

Et de toute ton âme Dût-Il te prendre la vie.

Et de tout ton pouvoir De toute ta fortune. Il est écrit : « et de tout ton pouvoir » parce qu’il existe des gens pour qui leur argent compte plus que leur propre personne (Berakhoth 61b).

maharal

שממונו חביב עליו מגופו. תימה, אם כן דיבר הכתוב נגד הסכלים, שהרי בני גד ובני ראובן - שחסו על ממונם יותר ממה שחסו על בניהם ונשותיהם - נאמר (קהלת י, ב) "לב כסיל לשמאלו", ולמה צריך לכתוב לדבר מאלו אנשים. ויראה לומר, דמי שהוא אוהב את ממונו יותר מגופו, משום שהממון מחיה את האדם, שהוא סבה לחיותו, ודבר שהוא סבה לחיות שלו - הוא קודם לו במעלה בדבר מה, ולפיכך הוא אוהב אותו יותר מגופו. והשתא הא דכתב "בכל מאודך", לא שרצה לומר בשביל שהוא אוהב את ממונו יותר מגופו הוה אמינא שלא ימסור ממונו, רק בשביל שיש לממון מעלה - שהוא סיבה לו.

Il est étonnant de penser que la torah parle d’imbéciles, puisque même les enfants de gad et reuben sont considérés idiots du fait qu’ils ont préféré leur argent a leur famille, « le cœur des imbéciles les fait vivre a gauche, » donc pourquoi le verset parle t il de ces gens-là ? mais il semble qu’il faille dire que l’homme peut aimer son argent plus que son corps par ce que c’est l’argent qui fait vivre l’homme, car la cause de sa vie c’est son argent est toute chose qui est une cause est automatiquement supérieur a sa conséquence d’une certaine manière, c’est pour cela qu’il y a lieu d’aimer son argent plus que son corps ou que soit même. ….

85 views

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page