top of page
  • Writer's pictureRav Uriel Aviges

Haye Sarah 5777 - I

Updated: Sep 27, 2018 

Les documents

 

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף נט עמוד א

אמר רב יהודה: לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו, שאין מריבה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא על עסקי תבואה, שנאמר השם גבולך שלום חלב חטים ישביעך. אמר רב פפא: היינו דאמרי אינשי: כמשלם שערי מכדא נקיש ואתי תגרא בביתא

Rab Judah said: One should always take heed that there be corn in his house; for strife is prevalent in a house only on account of corn [food], for it is written, He maketh peace in thy borders: he filleth thee with the finest of the wheat.22  Said R. papa, Hence the proverb: When the barley is quite gone from the pitcher, strife comes knocking at the door

Ravad ichout 1

 Raavad. Abraham a dit « une kedecha » c’est une femme consacrée et qui s’offre a tout venant, mais si une femme se consacre exclusivement a un homme, il n’y a ni de fouet ni d’interdit, et c’est la pileguesh mentionnée dans la torah, … en tout cas il est évident que l’interdit de la torah ne parle que d’une femme qui s’offre au tout venant, puisque si non, comment la torah peut-elle pénaliser le séducteur d’une amende monétaire, alors que selon Maimonide il devrait recevoir le fouet, mais, il est évident que lorsqu’une femme a besoin d’être séduite elle sort de la catégorie de la « kedecha » 

Jacob dit à Rébecca sa mère: "Mais Ésaü, mon frère, est un homme velu et moi je ne le suis pas. 12 Si par hasard mon père me tâte, je serai à ses yeux comme un trompeur, et, au lieu de bénédiction, c'est une malédiction que j'aurai attirée sur moi!" 13 Sa mère lui répondit: "Je prends sur moi ta malédiction, mon fils. Obéis seulement à ma voix et va me chercher ce que j'ai dit." 14 Il alla le chercher et l'apporta à sa mère. Celle ci en fit un mets selon le goût de son père. 15 Puis Rébecca prit les plus beaux vêtements d'Ésaü, son fils aîné, lesquels étaient sous sa main dans la maison et elle en revêtit Jacob, son plus jeune fils; 16 de la peau des chevreaux, elle enveloppa ses mains et la surface lisse de son cou, 17 et posa le mets avec le pain, qu'elle avait apprêtés, dans la main de Jacob, son fils. 18 Celui-ci entra chez son père, disant: "Mon père!" II répondit: "Me voici; qui es tu, mon fils?" 19 Jacob dit à son père: "Je suis Ésaü, ton premier né; j'ai fait ainsi que tu m'as dit.

Rashi

Les beaux (littéralement : « les enviables ») Les propres, selon le Targoum. Autre explication (Beréchith raba 65, 16) : que ‘Essaw avait pris par envie chez Nimrod, [un chasseur comme lui (supra 10, 9)].

Qui étaient chez elle à la maison N’avait-il pas plusieurs femmes ? Pourquoi les confiait-il à sa mère ? Parce qu’il connaissait leur mauvaise conduite et se méfiait d’elles, [craignant qu’elles ne les volent] (Beréchith raba 65, 16).

בראשית רבתי פרשת תולדות עמוד 114

כז, טו החמודות. אלו בגדי אדם הראשון שהלבישו הקדוש ברוך הוא בגדי כהונה שנאמר ויעש [וגו'] כתנות עור (ג' כ"א). שהיה בכורו של עולם, שעד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות ועבודה בבכורות, ואדם מסר(ה)[ם] לשם בכורו של נח, ושם לאברהם ואברהם ליצחק ויצחק לעשו שהיה בכורו, ועשו היה רואה את נשיו עובדות ע"ז והפקידן אצל אמו הה"ד אשר אתה בבית.

Ce sont les habits du premier homme par lesquelle le saint beni soit il a habille le premier homme, ce sont les vetements sacerdociaux, qui revenaient au premier ne, puisque adan éte le premier ne du monde, ce sont les habits de peaux dont il est question dans la bible. Et esau les a laisse chez sa mere par ce qu’il voyait ses femmes pratiquer l’idolatrie

Jacob avait conçu de l'amour pour Rachel. II dit: "Je te servirai sept ans pour Rachel, ta plus jeune fille." 19 Laban répondit: "J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre époux: demeure avec moi." 20 Jacob servit, pour obtenir Rachel, sept années et elles furent à ses yeux comme quelques jours, tant il l'aimait. 21 Jacob dit à Laban: "Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et je veux m'unir à elle

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרשה ע

א"ר אייבו אפילו אדם פרוץ אין אומר כלשון הזה כך היה יעקב אומר הבה את אשתי ואבואה אליה, אלא כך א"ל, אמר לי הקדוש ברוך הוא שאני מעמיד י"ב שבטים

Que je puisse avoir des relations sexuelles avec elle: rabi ayvo a dit même un homme dévergondé ne parle pas comme cela ! mais ce qu’il a voulu dire c’est qu’il devait enfanter 12 enfants etc..

 Le serpent dit à la femme: "Non, vous ne mourrez point; 5 mais Dieu sait que, du jour où vous en mangerez, vos yeux seront dessillés, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal." 6 La femme jugea que l'arbre était bon comme nourriture, qu'il était attrayant à la vue et précieux pour l'intelligence; elle cueillit de son fruit et en mangea; puis en donna à son époux, et il mangea. 7 Leurs yeux à tous deux se dessillèrent, et ils connurent qu'ils étaient nus; ils cousirent ensemble des feuilles de figuier, et s'en firent des pagnes. 8 Ils entendirent la voix de l'Éternel-Dieu, parcourant le jardin du côté d'où vient le jour. L'homme et sa compagne se cachèrent de la face de l'Éternel-Dieu, parmi les arbres du jardin. 9 L'Éternel-Dieu appela l'homme, et lui dit: "Où es-tu?" 10 Il répondit: "J'ai entendu ta voix dans le jardin; j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché."

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה יט

א"ר איבי סחטה ענבים ונתנה לו ר' שמלאי אמר בישוב הדעת באת עליו, אמרה ליה מה אתה סבור שאני מתה וחוה אחרת נבראת לך (קהלת א) אין כל חדש תחת השמש, או שמא אני מתה ואת יושב לך הטליס, (ישעיה מה) לא תוהו בראה לשבת יצרה, רבנן אמרי התחילה מיללת עליו בקולה

rabi ayvo a dit elle a pris les raisins et elle les a pressés et elle lui a donné, rabi simlai dit non elle l’a convaincu par la raison, elle lui a dit «tu crois que je vais mourir et D va créer une autre femme il n’y a rien de nouveau sous le soleil, tu crois que tu vas rester célibataire après ma mort tu vas être désespéré, les rabbins disent elle a rallé et elle s’est plainte jusqu’à ce qu’il mange.

41 views

Recent Posts

See All

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page