top of page
  • Writer's pictureRav Uriel Aviges

Hanouca 5774

Dans ce cours nous parlons d'un concept hassidique "l'obscurité de la matérialité" associée a la Grèce antique. En se basant sur un commentaire de Rabenou Tsadok Hakohen de Lublin, nous expliquons que la matérialité est un piège lorsqu'on cherche une forme de plenitude affective a travers elle. La matérialité est une benediction lorsque l'on accepte l'étrangeté irreductible du corps a l'ame.


 

Les documents

 

ספר נר מצוה חלק א - עניני ארבע המלכיות

"והארץ היתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום". (ב"ר ב, ד) ריש לקיש פתח קרא במלכיות. "והארץ היתה תהו" (בראשית א, ב), זו מלכות בבל, שנאמר (ירמיה ד, כג) "ראיתי את הארץ והנה תהו". "ובהו" (בראשית שם), זו מלכות מדי, שנאמר (אסתר ו, יד) "ויבהילו להביא את המן". "וחשך" (בראשית שם), זו מלכות יון, שהחשיכה עיניהן של ישראל בגזירותיהן, שהיתה אומרת להם, כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלהי ישראל. "על פני תהום" (שם), זו מלכות הרשעה, שאין לה חקר כמו התהום. מה התהום הזה אין לו חקר, אף הרשעים כן. "ורוח אלקים מרחפת" (שם), זה רוחו של מלך המשיח, היאך מה דאת אמר (ישעיה יא, ב) "ונחה עליו רוח ה'". באיזו זכות ממשמשת ובאה, "מרחפת על פני המים" (בראשית שם), בזכות התשובה שנמשלה כמים, שנאמר (איכה ב, יט) "שפכי כמים לבך

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. 2 Or la terre n'était que solitude et chaos; des ténèbres couvraient la face de l'abîme, et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. 3 Dieu dit: "Que la lumière soit!" Et la lumière fut. Rech lakich interprétait ce verset concernant les 4 empires. La terre n’était que solitude, c’est l’empire de Babylone, comme le verset dit dans Jérémie « j’ai vu la terre et elle n’était que solitude »,  « bohu », c’est l’empire perse puisque le verset dit et il se sont empresse de faire venir haman », et l’obscurité c’est l’empire grec qui a obscurcit les yeux d’Israël par ses décrets en disant « écrivez sur la corne du taureau nous s’avons pas de part dans le D d’Israël ». L’abime c’est l’empire romain, qui n’a pas de fond comme l’abime. Et « le souffle de D soufflait », c’est le souffle du roi masshiah, comme le verset dit a son sujet et le souffle de D se reposera sur lui. Et par quel mérite viendra se souffle par le mérite de la techouvah comparée a l’eau  comme le dit le verset  « déversez votre cœur comme de l’eau »

Guemrah chabat 23

What is [the reason of] Hanukkah? For our Rabbis taught: On the twenty-fifth of Kislew  [commence] the days of Hanukkah, which are eight on which a lamentation for the dead and fasting are forbidden.23  For when the Greeks entered the Temple, they defiled all the oils therein, and when the Hasmonean dynasty prevailed against and defeated them, they made search and found only one cruse of oil which lay with the seal of the High Priest,24  but which contained sufficient for one day's lighting only; yet a miracle was wrought therein and they lit [the lamp] therewith for eight days. The following year these [days] were appointed a Festival with [the recital of] Hallel25  and thanksgiving.

Sefat emet

J’ai recu de mon grand pere qu’il faut comprendre ce passage au sens figure car c’est la pense des juifs qui avait ete pervertie. Ceci s’explique que le monde existe par trois dimention, l’espace, le temps et l’ame. Les grecs avaient imprifie les trois aspects, de l’ame du temps et du lieu. Il a falu d’abord purifier l’ame ensuite le lieu qui est le beth hamikdash et par la suite on a pu purifier le temps en fixant les 8 jours de hanoukah

Elisha

(Le Seigneur lui dit: "Va, reprends ta route vers le désert de Damas. Arrivé là, tu sacreras Hazaël comme roi de Syrie; 16 puis, Jéhu, fils de Nimchi, tu le sacreras roi d'Israël, et Elisée, fils de Chafat, d'Abel-Mehôla, tu l'oindras comme prophète pour te succéder.)

La femme de l'un des jeunes prophètes vint se plaindre à Elisée, disant: "Ton serviteur, mon époux, est mort: tu sais que ton serviteur révérait l'Eternel. Or, le créancier est venu prendre mes deux jeunes enfants pour en faire ses esclaves." 2 Elisée lui répondit: "Que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu possèdes dans ta demeure. Ta servante, répondit-elle, ne possède rien de plus, dans sa demeure, qu'un vase d'huile." 3 Il reprit: "Va emprunter des vases au dehors, chez tous tes voisins, des vases vides, mais pas en petit nombre. 4 A ton retour, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils, tu rempliras tous ces vases, et à mesure qu'ils seront pleins; tu les mettras à part." 5 Elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils: ils lui présentèrent les vases, et elle y versa l'huile. 6 Puis, lorsque les vases furent remplis, elle dit à son fils: "Avance-moi encore un vase! Il n'y a plus de vase," répondit-il. Et l'huile tarit. 7 Elle vint l'annoncer à l'homme de Dieu qui dit: "Va vendre cette huile, et paie ta dette; puis, toi et tes fils, vous vivrez avec le surplus. »

Berahot 10

And let us set for him there a bed, and a table, and a stool and a candlestick.31  Abaye (or as some say, R. Isaac) said: If one wants to benefit from the hospitality of another, he may benefit, as Elisha did;32  and if he does not desire to benefit, he may refuse to do so, as Samuel the Ramathite did,33  of whom we read, And his return was to Ramah, for there was his house;34  and R. Johanan said: [This teaches that] wherever he travelled, his house was with him.

Hulin7

When Rabbi heard of the arrival of R. Phinehas, he went out to meet him. ‘Will you please dine with me’? asked Rabbi. ‘Certainly’, he answered. Rabbi's face at once brightened with joy;3 whereupon R. Phinehas said: ‘You imagine that I am forbidden by vow from deriving any benefit from an Israelite. Oh, no. The people of Israel are holy. Yet there are some who desire [to benefit others] but have not the means; whilst others have the means but have not the desire,4 and it is written: Eat thou not the bread of him that hath an evil eye, neither desire thou his dainties; for as one that hath reckoned within himself, so is he: Eat and drink, saith he to thee; but his heart is not with thee.5 But you have the desire and also the means. At present, however, I am in a hurry for I amengaged on a religious duty; but on my return. I will come and visit you’. When he arrived, he happened to enter by a gate near which were some white mules. At this he exclaimed: ‘The angel of death is in this house! Shall I then dine here’? When Rabbi heard of this, he went out to meet him. ‘I shall sell the mules’, said Rabbi. R. Phinehas replied: ‘Thou shalt not put a stumbling block before the blind’.6 ‘I shall abandon them’. ‘You would be spreading danger’. ‘I shall hamstring them’. ‘You would be causing suffering to the animals’. ‘I shall kill them’. ‘There is the prohibition against wanton destruction’.7 Rabbi was thus pressing him persistently, when there rose up a mountain between them. Then Rabbi wept and said. ‘If this is [the power of the righteous] in their lifetime, how great must it be after their death’! For R. Hanina b. Hama asserted: The righteous are more powerful after death than in life, for it is written. And it came to pass, as they were burying a man, that, behold, they spied a band; and they cast the man into the sepulchre of Elisha; and as soon as the man touched the bones of Elisha, he revived and stood up on his feet.

Ketouvoth 104

Rabbi, at the time of his passing, raised his ten fingers towards heaven14  and said: 'Sovereign of the Universe, it is revealed and known to you that I have laboured in the study of the Torah with my ten fingers and that I did not enjoy [any worldly] benefits even with my little finger. May it be Thy will that there be peace In my [Jast] resting place'. A bath kol15  echoed, announcing, He shall enter into peace; they shall rest on their beds.

Berahot 57

And the Lord said unto her, Two nations are in thy womb.21  Read not goyim [nations] but ge'im [lords], and Rab Judah said in the name of Rab: These are Antoninus and Rabbi, whose table never lacked either radish, lettuce or cucumbers either in summer or winter!22 

Chabath 23

Our Rabbis taught: The precept of Hanukkah [demands] one light for a man and his household;10  the zealous [kindle] a light for each member [of the household]; and the extremely zealous, — Beth Shammai maintain: On the first day eight lights are lit and thereafter they are gradually reduced;11  but Beth Hillel say: On the first day one is lit and thereafter they are progressively increased

23 views

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page