top of page
  • Writer's pictureRav Uriel Aviges

Chavouot 5775 

Les documents

 

ספרי דברים פרשת עקב פיסקא מ

רבי שמעון בן יוחי אומר, ככר ומקל ירדו כרוכים מן השמים, אמר להם, אם עשיתם את התורה הרי ככר לאכל ואם לאו הרי מקל ללקות בו, היכן פירושו של דבר +ישעיה א יט+ אם תאבו ושמעתם טוב הארץ תאכלו ואם תמאנו ומריתם חרב תאכלו כי פי ה' דבר. רבי אלעזר המודעי אומר, ספר וסייף ירדו כרוכים מן השמים, אמר להם, אם עשיתם את התורה הכתובה בזה, הרי אתם ניצולים מזה, ואם לאו הרי אתם לוקים בו. היכן פירושו של דבר +בראשית ג כד+ ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים

Rabi chimon bar yohay dit « le pain et le baton sont decendus du ciel attachés l’un a l’autre. il leur a dit si vous accomplissez la torah  voila le pain a manger et si non voila le bâton pour vous frapper. Cette idee se retrouve explicitement dans ce verset « Si vous consentez à m'obéir, vous jouirez des délices de la terre. 20 Que si vous refusez et vous montrez indociles, vous serez dévorés par le glaive: c'est la bouche de l'Eternel qui le déclare. ». rabi eliezer le modai dit, le livre etle glaive sont decendus enchevetre l’un dans l’autre du ciel, il leur a dit si vous accomplissez cette loi ecrite dans ce livre vous serez sauve du glaive, et si non vous serez frappes par le glaive. Cette idee se trouve explicitee dans les versets suivants « Ayant chassé l'homme, il posta en avant du jardin d'Éden les chérubins, avec la lame de l'épée flamboyante, pour garder les abords de l'arbre de vie. »

Texte 2 mainonides avodah zarah 1-3

רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק א

הלכה ג

א כיון שנגמל איתן זה התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן והתחיל לחשוב ביום ובלילה והיה תמיה היאך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג ומי יסבב אותו, כי אי אפשר שיסבב את עצמו, ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר אלא מושקע באור כשדים בין עובדי כוכבים הטפשים ואביו ואמו וכל העם עובדי כוכבים והוא עובד עמהם ולבו משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה, וידע שיש שם אלוה אחד והוא מנהיג הגלגל והוא ברא הכל ואין בכל הנמצא אלוה חוץ ממנו, וידע שכל העולם טועים ודבר שגרם להם לטעות זה שעובדים את הכוכבים ואת הצורות עד שאבד האמת מדעתם, ב ובן ארבעים שנה הכיר אברהם את בוראו, כיון שהכיר וידע התחיל להשיב תשובות על בני אור כשדים ולערוך דין עמהם ולומר שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה ושיבר הצלמים והתחיל להודיע לעם שאין ראוי לעבוד אלא לאלוה העולם ולו ראוי להשתחוות ולהקריב ולנסך כדי שיכירוהו כל הברואים הבאים, וראוי לאבד ולשבר כל הצורות כדי שלא יטעו בהן כל העם כמו אלו שהם מדמים שאין שם אלוה אלא אלו. כיון שגבר עליהם בראיותיו בקש המלך להורגו ונעשה לו נס ויצא לחרן, והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם ולהודיעם שיש שם אלוה אחד לכל העולם ולו ראוי לעבוד, והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה עד שהגיע לארץ כנען והוא קורא שנאמר ויקרא שם בשם ה' אל עולם, וכיון שהיו העם מתקבצין אליו ושואלין לו על דבריו היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו עד שיחזירהו לדרך האמת עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות והם אנשי בית אברהם ושתל בלבם העיקר הגדול הזה וחבר בו ספרים והודיעו ליצחק בנו, וישב יצחק מלמד ומזהיר, ויצחק הודיע ליעקב ומינהו ללמד וישב מלמד ומחזיק כל הנלוים אליו, ויעקב אבינו למד בניו כולם והבדיל לוי ומינהו ראש והושיבו בישבה ללמד דרך השם ולשמור מצות אברהם, וצוה את בניו שלא יפסיקו מבני לוי ממונה אחר ממונה כדי שלא תשכח הלמוד, והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלוים עליהם ונעשית בעולם אומה שהיא יודעת את ה', עד שארכו הימים לישראל במצרים וחזרו ללמוד מעשיהן ולעבוד כוכבים כמותן חוץ משבט לוי שעמד במצות אבות, ומעולם לא עבד שבט לוי עבודת כוכבים, וכמעט קט היה העיקר ששתל אברהם נעקר וחוזרין בני יעקב לטעות העולם ותעיותן, ומאהבת ה' אותנו ומשמרו את השבועה לאברהם אבינו עשה משה רבינו רבן של כל הנביאים ושלחו, כיון שנתנבא משה רבינו ובחר ה' ישראל לנחלה הכתירן במצות והודיעם דרך עבודתו ומה יהיה משפט עבודת כוכבים וכל הטועים אחריה

Halacha 3

After this mighty man was weaned, he began to explore and think. Though he was a child, he began to think [incessantly] throughout the day and night, wondering: How is it possible for the sphere to continue to revolve without having anyone controlling it? Who is causing it to revolve? Surely, it does not cause itself to revolve.

He had no teacher, nor was there anyone to inform him. Rather, he was mired in Ur Kasdim among the foolish idolaters. His father, mother, and all the people [around him] were idol worshipers, and he would worship with them. [However,] his heart was exploring and [gaining] understanding.

Ultimately, he appreciated the way of truth and understood the path of righteousness through his accurate comprehension. He realized that there was one God who controlled the sphere, that He created everything, and that there is no other God among all the other entities. He knew that the entire world was making a mistake. What caused them to err was their service of the stars and images, which made them lose awareness of the truth.

Abraham was forty years old when he became aware of his Creator. When he recognized and knew Him, he began to formulate replies to the inhabitants of Ur Kasdim and debate with them, telling them that they were not following a proper path.

He broke their idols and began to teach the people that it is fitting to serve only the God of the world. To Him [alone] is it fitting to bow down, sacrifice, and offer libations, so that the people of future [generations] would recognize Him. [Conversely,] it is fitting to destroy and break all the images, lest all the people err concerning them, like those people who thought that there are no other gods besides these [images].

When he overcame them through the strength of his arguments, the king desired to kill him. He was [saved through] a miracle and left for Charan. [There,] he began to call in a loud voice to all people and inform them that there is one God in the entire world and it is proper to serve Him. He would go out and call to the people, gathering them in city after city and country after country, until he came to the land of Canaan - proclaiming [God's existence the entire time] - as [Genesis 21:33] states: "And He called there in the name of the Lord, the eternal God."

When the people would gather around him and ask him about his statements, he would explain [them] to each one of them according to their understanding, until they turned to the path of truth. Ultimately, thousands and myriads gathered around him. These are the men of the house of Abraham.

He planted in their hearts this great fundamental principle, composed texts about it, and taught it to Isaac, his son. Isaac also taught others and turned [their hearts to God]. He also taught Jacob and appointed him as a teacher.

[Jacob] taught others and turned [the hearts] of all those who gathered around him [to God]. He also taught all of his children. He selected Levi and appointed him as the leader. He established him [as the head of] the academy to teach them the way of God and observe the mitzvot of Abraham.

[Jacob] commanded his sons that the leadership should not depart from the descendants of Levi, so that the teachings would not be forgotten. This concept proceeded and gathered strength among the descendants of Jacob and those who collected around them, until there became a nation within the world which knew God.

When the Jews extended their stay in Egypt, however, they learned from the [Egyptians'] deeds and began worshiping the stars as they did, with the exception of the tribe of Levi, who clung to the mitzvot of the patriarchs - the tribe of Levi never served false gods.

Within a short time, the fundamental principle that Abraham had planted would have been uprooted, and the descendants of Jacob would have returned to the errors of the world and their crookedness. Because of God's love for us, and to uphold the oath He made to Abraham, our patriarch, He brought forth Moses, our teacher, the master of all prophets, and sent him, after Moses, our teacher, prophesied, and God chose Israel as His inheritance, He crowned them with mitzvot and informed them of the path to serve Him, [teaching them] the judgement prescribed for idol worshiper and all those who stray after it.

Avodah zarah 5

Said Resh Lakish: Come let us render gratitude to our forebears,8  for had they not sinned, we should not have come to the world, as it is said: I said ye are gods and all of you sons of the Most High; now that you have spoilt your deeds, ye shall indeed die like mortals etc.9  Are we to understand that if the Israelites had not committed that sin they would not have propagated? Had it not been said, And you, be ye fruitful and multiply?10  — That refers to those who lived up to the times of Sinai. But of those at Sinai, too, it is said, Go say to them, Return ye to your tents11  which means to the joy of family life?12  And is it not also said, that it might be well with them and with their children?13  — It means to those of their children who stood at Sinai. But did not Resh Lakish [himself] say. What is the meaning of the verse This is the book of the generations of Adam?14  Did Adam have a book? What it implies is that the Holy One, blessed be He, showed to Adam every [coming] generation with its expositors, every generation with its sages, every generation with its leaders; when he reached the generation of R. Akiba15  he rejoiced at his teaching, but was grieved about his death, and said, How precious are Thy thoughts unto me, O God!16  Also, what of the teaching of R. Jose:17  The Son of David will only come when all the souls destined to [inhabit earthly] bodies will be exhausted, as it is said, For I will not contend for ever, neither will I be always wroth, for the spirit should fall before me and the spirits which I have made?18  — Do not take Resh Lakish's saying to mean that [if our ancestor had not sinned] we should not have come to the world, but that [they would have become immortal and] we should have been [disregarded] as if we had never come to the world. Does that mean then that if they had not sinned, they would have been immune from death? But there are written [in the Torah] the chapter about the widow of a man dying without issue, and the chapter about inheritances!19  — These were written conditionally. But are conditional passages written [in the Torah]? — Certainly; for R. Simeon b. Lakish said:20  What is the meaning of the verse, And it was evening and it was morning the sixth day?21  It teaches us that the Holy One, blessed be He, made a condition with all creation, saying, If Israel will accept the Torah all will be well, but if not, I will turn the world void and without form.

The following objection was then raised: 'The verse, O that they had such a heart as this alway that it may be well with them and their children22  cannot obviously refer to the abolition of the angel of death, since the decree [of death] had already been made?23  It means therefore that the effect of Israel's acceptance of the Torah would be that no nation or tongue could prevail against them, as it is said, that it might be well with them and their children after them'?24  He [Resh Lakish] may be of the same opinion as the following Tanna, for it is taught: R. Jose said, The Israelites accepted the Torah only so that the Angel of Death should have no dominion over them, as it is said: I said ye are gods [i.e., immortals] and all of you children of the Most High, now that you have spoilt your deeds, ye shall indeed die like mortals.25

Genese 3

"Les fruits des arbres du jardin, nous pouvons en manger; 3 mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez point, sous peine de mourir." 4 Le serpent dit à la femme: "Non, vous ne mourrez point; 5 mais Dieu sait que, du jour où vous en mangerez, vos yeux seront dessillés, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal." 6 La femme jugea que l'arbre était bon comme nourriture, qu'il était attrayant à la vue et précieux pour l'intelligence; elle cueillit de son fruit et en mangea; puis en donna à son époux, et il mangea. 7 Leurs yeux à tous deux se dessillèrent, et ils connurent qu'ils étaient nus

L'Éternel-Dieu dit: "Voici l'homme devenu comme l'un de nous, en ce qu'il connait le bien et le mal. Et maintenant, il pourrait étendre sa main et cueillir aussi du fruit de l'arbre de vie; il en mangerait, et vivrait à jamais." 23 Et l'Éternel-Dieu le renvoya du jardin d'Éden, pour cultiver la terre d'où il avait été tiré. 24 Ayant chassé l'homme, il posta en avant du jardin d'Éden les chérubins, avec la lame de l'épée flamboyante, pour garder les abords de l'arbre de vie.

נפש החיים 6

וזה הוא שאמר הוא ית' אליהם כי ביום אכלך ממנו מות תמות • לא שהיה ענין קללה ועונש • כי מפי עליון לא תצא הרעה כו׳ • אלא פי׳ שע״י אכלך ממני תתערב  הזוהמא של הרע • ולא יהיה תיקון אחר להפרידה ממך כדי להטיבך באחריתך ש לא ע׳׳י המיתה והעיכול בקבר • וזהי ג"כ הענין מ״ש הוא ית׳ אח״כ הן האדם היה כי׳ ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעילם • והלא חפצי ית״ש להטיב לברואיו ומה אכפת ליה אס יחיה לעולם • אמנם ר״ל שכאשר יאכל מע״הח וחי לעולם ישאר ח"ו בלא תיקון • שלא יתפרד הרע ממנו עד עולם ח״ו ולא יראה 'מאורות וטובה מימיו • . לזאת לטובתו גירשיו מגן עדן • כדי שיוכל לבא לידי תיקון נמור כשתפרד הרע ממט על ידי המיתה והעיכול בקבר •

C’est ce que D leur a dit « le jour ou vous mangerez de ce fruit vous mourrez ! » ce n’était pas une malédiction ou une punition, car D ne prédit jamais le mal. Mais le fait est qu’en mangeant du fruit l’homme et la femme ont été contamines par le venin du serpent, par le mal et il n’y a aucune manière de separer le bien du mal que par la mort et la décomposition dans la tombe.  Et c’est aussi ce qui explique la suite des versets « Dieu dit: "Voici l'homme devenu comme l'un de nous, en ce qu'il connait le bien et le mal. Et maintenant, il pourrait étendre sa main et cueillir aussi du fruit de l'arbre de vie; il en mangerait, et vivrait à jamais." 23 Et l'Éternel-Dieu le renvoya du jardin d'Éden, pour cultiver la terre d'où il avait été tiré. 24 Ayant chassé l'homme, il posta en avant du jardin d'Éden les chérubins, avec la lame de l'épée flamboyante, pour garder les abords de l'arbre de vie », car a première vue ces versets peuvent paraîtres étonnants, pourquoi D ne voudrait il pas que l’homme soit eternel, n’est il pas vrai que D cherche le bien de ses créatures ? Mais en réalité le bien pour l’homme ne peut venir que par la mort car c’est par la mort qu’il peut séparer le bien du mal, c’est pour le bien de l’homme que D a empêché adan de manger de l’arbre de la vie. 

41 views

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page