top of page
  • Writer's pictureRav Uriel Aviges

Vayakel 5778 

Les documents

 

תלמוד בבלי מסכת שבת דף קיח עמוד ב

אמר רבי יוסי: מימי לא קריתי לאשתי אשתי ולשורי שורי, אלא: לאשתי ביתי, ולשורי שדי. אמר רבי יוסי: מימי לא נסתכלתי במילה שלי

R. Jose said: I have never called my wife 'my wife' or my ox 'my ox', but my wife [I called] 'my home,' and my ox 'my field'. R. Jose said: I have never looked at my circumcised membrum

תלמוד בבלי מסכת שבת דף צח עמוד ב

תנא דבי רבי ישמעאל: למה משכן דומה - לאשה שמהלכת בשוק, ושפוליה מהלכין אחריה.

The School of R. Ishmael taught: What did the Tabernacle resemble? A woman who goes in the street and her skirts trail after her.

תלמוד בבלי מסכת יומא דף נד עמוד א

ויראו ראשי הבדים יכול לא יהו זזין ממקומן - תלמוד לומר ויארכו הבדים. יכול יהו מקרעין בפרוכת ויוצאין - תלמוד לומר ולא יראו החוצה. הא כיצד - דוחקין ובולטין ויוצאין בפרוכת, ונראין כשני דדי אשה, שנאמר צרור המר דודי לי בין שדי ילין. אמר רב קטינא: בשעה שהיו ישראל עולין לרגל מגללין להם את הפרוכת, ומראין להם את הכרובים שהיו מעורים זה בזה, ואומרים להן: ראו חבתכם לפני המקום כחבת זכר ונקבה.

R. Judah contrasted the following passages: And the ends of the staves were seen16 and it is written but they could not be seen without16 — how is that possible? — They could be observed, but not actually seen. Thus was it also taught: ‘And the ends of the staves were seen One might have assumed that they did not protrude from their place. To teach us [the fact] Scripture says: ‘And the staves were so long’. One might assume that they tore the curtain and showed forth; to teach us [the fact] Scripture says: ‘They could not be seen without’. How then? They pressed forth and protruded as the two breasts of a woman, as it is said: My beloved is unto me as a bag of myrrh, that lieth betwixt my breasts.17

    R. Kattina said: Whenever Israel came up to the Festival, the curtain would be removed for them and the Cherubim were shown to them, whose bodies were intertwisted with one another, and they would be thus addressed: Look! You are beloved before God as the love between man and woman

Nombres 20

 Les enfants d'Israël, toute la communauté, arrivèrent au désert de Cîn, dans le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadêch. Miryam mourut en ce lieu et y fut ensevelie.

Rashi

Miriam y mourut Elle aussi mourut par baiser [divin]. Et pourquoi n’est-il pas écrit [comme pour Aharon] : « de la bouche de Hachem » ? Parce que ce n’aurait pas été convenable à l’égard de Hachem (Baba bathra 17a), tandis qu’il est écrit pour Aharon, dans la sidra Mass‘ei, [qu’il est mort] « de la bouche de Hachem » (infra 33, 38).

Menahot 64b

IT ONCE HAPPENED THAT THE ‘OMER WAS BROUGHT FROM GAGGOTH ZERIFIN AND THE TWO LOAVES FROM THE PLAIN OF EN SOKER. For when the time for the ‘Omer arrived they did not know from whence they could take it.10 They at once proclaimed the matter, whereupon a deaf-mute came forward and pointed11 with one hand to the roof and with the other to a cone-shaped hut. Then spake Mordecai,12 ‘Is there anywhere a place by name Gaggoth Zerifin13 or Zerifin Gaggoth?’ Thereupon they searched and found the place. When they should have brought the Two Loaves they did not know from whence they could take it. They at once proclaimed the matter, whereupon a deaf-mute came forward and put one hand on his eye and the other hand on the socket of the bolt. Then spake Mordecai,12 ‘Is there anywhere a place by name En Soker14 or Soker En?’ Thereupon they searched and found the place.

    Once three women brought three pairs of doves to the Temple. One said, ‘It is for my zibah’; the other said, ‘It is for my yammah’; and the third said, ‘It is for my ‘onah’. Now they [the priests] thought that by zibah15 [the woman] actually meant her flux, by yammah16 her stream, and by ‘onah17 her period, and therefore of each pair of doves, one bird was to be offered for a sin-offering and the other for a burnt-offering.18 Then spake Mordecai, ‘Perhaps the one had been in danger by reason of her flux, the other had been in danger by reason of a sea journey,19 and the third had been in danger by an infection of the eye,20 and therefore all the doves were to be offered for burnt-offerings!’21 Thereupon they enquired into the matter and found that it was so.

Rashi nombre 19 22

Quant à l’explication midrachique, je l’ai découverte comme suit dans les écrits de Rabi Mochè Hadarchan : « Ils prendront vers toi » (verset 2) – de leurs propres troupeaux. De même qu’ils se sont arraché leurs propres pendants d’or pour la fabrication du veau (Chemoth 32, 3), de même prélèveront-ils sur leurs propres biens l’instrument d’expiation. « Une vache rousse » – Cela ressemble au fils d’une servante qui aura souillé le palais du roi. Vienne sa mère nettoyer les immondices ! De même, vienne une vache pour faire expier la faute du veau d’or ! « Rousse » – Allusion à : « Si vos péchés sont comme le cramoisi… » (Yecha’yah 1, 18). Le péché est symbolisé par la couleur rouge. « Sans défaut » – Allusion à Israël qui était sans défaut, et dont le veau d’or a été la cause des imperfections. Vienne [la vache] faire expiation et lui restituer sa perfection ! « Sur laquelle n’est pas monté un joug » – Allusion au fait qu’ils s’étaient débarrassés du joug céleste. « À El‘azar le pontife » (verset 3) – C’est autour de Aharon le kohen qu’ils se sont assemblés pour qu’il fabrique le veau. Et étant donné qu’il l’a effectivement fabriqué, ce n’est pas lui qui a été chargé de ce service, car l’accusateur [l’or, en tant que rappel du veau d’or] ne peut se muer en défenseur (Roch hachana 26a). « Il incinérera la vache » (verset 5) – tout comme a été incinéré le veau (Chemoth 32, 20). « Du bois de cèdre, de l’hysope et de l’écarlate » (verset 6) – Ces trois espèces correspondent aux trois mille hommes qui sont tombés à cause du veau d’or (Chemoth 32, 28). Le cèdre est le plus élevé des arbres, l’hysope le plus minuscule, symbole que celui qui s’enorgueillit de sa position élevée et pèche, qu’il soit rabaissé comme l’hysope et le ver [producteur d’écarlate] ! Il lui sera alors pardonné. « En garde » (verset 9) – Allusion au fait que le péché du veau d’or a été tenu en « garde » pour les générations ultérieures. Car il n’y a pas d’épreuve qui ne contienne une part de punition pour le veau (Sanhèdrin 102a), comme il est écrit : « … et au jour où je me manifesterai, je me manifesterai auprès d’eux pour leur péché » (Chemoth 32, 34). Et de même que le veau d’or a rendu impurs tous ceux qui ont eu affaire à lui, de même la vache rend-elle impur quiconque la manipule. Et de même qu’ils ont été purifiés par sa cendre, comme il est écrit : « il le répandit sur la surface de l’eau » (Chemoth 32, 20), de même « ils prendront pour l’impur de la cendre de l’incinération du ‘hatath » (verset 17).

שמות רבה ג' ב'

 ראה ראיתי את עני עמי, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה אתה רואה ראיה אחת ואני רואה שתי ראיות, אתה רואה אותן באין לסיני ומקבלין תורתי, ואני רואה היאך מתבוננין בי שאני יוצא בקרונין שלי שאתן להם את התורה, שנאמר (תהלים סח יח) רכב אלהים רבותים אלפי שנאן, ושומטין אחד מטטראמולין שלי, שכתוב (יחזקאל א י) ופני שור מהשמאל, ומכעיסין אותי בו

"J'ai vu, j'ai vu l'humiliation de mon peuple » le saint béni soit il a dit à Moshe. Moshe tu vois une seule chose alors que moi j’en voie deux. Tu les voies venir au Sinaï recevoir la torah, alors que moi je vois aussi, comment ils se concentrent sur mon essence, puisque je sortirais avec mon char pour leur donner la torah, comme dit le verset « Les chars de Dieu se comptent par myriades et milliers répétés ; avec eux le Seigneur se rend sur le Sinaï » (psaumes 68 18), et il prennent un des quatre coursiers, comme dit le verset « et une face de taureau sur la droite » (Ezéchiel 1 10) , et ils me mettent en colère avec lui.

Haguaigah 13b

One verse says: As for the likeness of their faces, they had the face of a man; and they four had the face of a lion on the right side,’ and they four had the face of an ox on the left side etc.21 And [elsewhere] it is written: And everyone had four, faces; the first face was the face of the cherub, and the second face was the face of a man, and the third the face of a lion, and the fourth the face of an eagle;22 but the ox is not mentioned! — Resh Lakish said: Ezekiel entreated concerning it and changed it into a cherub. He said before Him:23 Lord of the universe, shall an accuser24 become an advocate!25 What is the meaning of cherub? — R. Abbahu said: Like a child [Rabia];26 for so in Babylonia a child is called Rabia. R. Papa said to Abaye: But according to this, [what is the meaning of] the verse, ‘The first face was the face of the cherub, and the second face was the face of a man, and the third the face of a lion, and the fourth the face of an eagle’: are not the face of the cherub and the face of a man the same! — [The one is] a big face, and [the other is] a small face.27

33 views

Recent Posts

See All

Ki Tissa 5781

1-Monotheisme et guerre de religion. « Il est logique que la religion interdise le meurtre des êtres humains, D ne peut pas permettre qu’une partie de ses créatures en détruise une autre, vu que c’est

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page