top of page
  • Writer's pictureRav Uriel Aviges

Bechalah 5779

Video en 2 parties 

Les documents

 


אָ֣ז יָשִֽׁיר־מֹשֶׁה֩ וּבְנֵ֨י יִשְׂרָאֵ֜ל אֶת־הַשִּׁירָ֤ה הַזֹּאת֙ לַֽיהוָ֔ה וַיֹּאמְר֖וּ לֵאמֹ֑ר אָשִׁ֤ירָה לַֽיהוָה֙ כִּֽי־גָאֹ֣ה גָּאָ֔ה ס֥וּס וְרֹכְב֖וֹ רָמָ֥ה בַיָּֽם׃

עָזִּ֤י וְזִמְרָת֙ יָ֔הּ וַֽיְהִי־לִ֖י לִֽישׁוּעָ֑ה זֶ֤ה אֵלִי֙ וְאַנְוֵ֔הוּ אֱלֹהֵ֥י אָבִ֖י וַאֲרֹמְמֶֽנְהוּ׃

 Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent l'hymne suivant à l'Éternel. Ils dirent: "Chantons l'Éternel, il est souverainement grand; coursier et cavalier, il les a lancés dans la mer. 2 Il est ma force et ma gloire, l'Éternel! Je lui dois mon salut. Voilà mon Dieu, je lui rends hommage; le Dieu de mon père et je le glorifie.

 

Onqelos

תָּקְפִּי וְתִשְׁבַּחְתִּי דְחִילָא יְיָ

Ma force et ma gloire sont la crainte de D.

 

RASHI

Il est ma force et un chant, Qah Le Targoum Onqelos le rend comme s’il était écrit ‘ouzi (au lieu de ‘ozi) et wezmrathi (au lieu de wezimrath). Quant à moi, je suis étonné de la manière dont s’exprime le texte, car on ne trouve ce mot suivi de wezimrath que dans trois cas, alors que partout ailleurs il est ponctué d’un chourouq : « Hachem est ma force (‘ouzi) et mon refuge » (Yirmeya 16, 19), « Sa force (‘ouzo), en toi je me garde ….  C’est pourquoi, à mon avis, le mot ‘ozi n’est pas comme ‘ouzi, ni wezimrath comme wezimrathi. Mais ‘ozi est un substantif, comme dans : « Celui qui habite (hayochvi) dans les cieux » (Tehilim 123, 1), « celui qui réside (chokhni) dans les fentes du rocher » (‘Ovadia 1, 3), « celui qui a résidé (chokhni) dans le buisson » (Devarim 33, 16). Et voici le sens à donner à la louange : « La force et le chant de Qa, ce sont eux qui ont été mon salut »

 

ילקוט שמעוני רכד

זה אלי ר' אליעזר אומר מנין אתה אומר שראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל וישעיה שנאמר וביד הנביאים אדמה וכתיב נפתחו השמים ואראה וגו' משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם שנכנס למדינה ועליו צפירה מקיפתו וגבוריו מימינו ומשמאלו וחיילות מלפניו ומלאחריו והיו הכל שואלין לומר אי זה המלך מפני שהוא בשר ודם כיוצא בהן אבל כשנגלה הקב"ה על הים לא הוצרך אחד מהן לשאול אי זהו המלך אלא כיון שראוהו הכירוהו פתחו כולן ואמרו זה אלי ואנוהו. ר' ישמעאל אומר וכי אפשר לו לבשר ודם להשוות לקונו אלא אתנאה לו במצות אעשה לפניו לולב נאה סוכה נאה ציצית נאה תפילין נאה. אבא שאול אומר נדמה לו מה הוא חנון ורחום אף אתה תהא חנון ורחום.

Ceci est mon D. rabi Eliezer a dit « d’où sait on qu’une esclave a vu sur la mer ce que Ezéchiel et Isaïe n’ont pas pu voir ? car il est écrit « et entre le mains des prophètes je me fais ressembler » et il est écrit : « le ciel s'ouvrit et je vis des apparitions divines. Etc… a quoi cela ressemble t il ? a un roi qui rentre dans un pays, et une sphère de garde l’entoure, et ses puissants sont a sa droite et d’autres a sa gauche, et des armées sont devant lui et derrière lui, et tout le monde se demande mais qui est le roi ?, par ce que c’est un être de chair et de sang comme eux, mais lorsque le saint béni soit il s’est dévoilé sur la mer, personne n’a eu besoin de demander, qui est le roi ? mais des qu’il l’ont vu ils l’ont reconnu et ils ont tous dit « c’est mon D et je vais le faire résider». Rabi Ismaël a dit « est il possible pour un être de chair de se mettre a un point d’égalité avec son D ? mais ils ont voulu dire « je vais me rendre beau devant lui par des mitswot, je vais faire devant lui un beau loulav, une belle Soucah, un beau tsitisot de beaux tefillin » Aba Saul a dit « je vais lui ressembler, de même qu’il est miséricordieux je serais aussi miséricordieux et.. »

 

Ezekiel 1

Et j'entendais le bruit de leurs ailes, pareil, quand ils s'avançaient, au murmure d'eaux puissantes, à la voix du Tout-Puissant; un bruit tumultueux comme celui d'un campement: quand ils s'arrêtaient, leurs ailes pendaient immobiles.25 Puis, il y eut une voix au-dessus du firmament qui dominait leur tête: quand ils s'arrêtaient, leurs ailes pendaient immobiles. 26 Et par dessus le firmament qui dominait leur tête, il y avait comme une apparence de pierre de saphir, une forme de trône, et sur cette forme de trône une forme ayant apparence humaine par-dessus. 27 Et je vis comme un hachmal, comme une sorte de feu entouré d'un réceptacle, depuis ce qui semblait ses reins jusqu'en haut; et depuis ce qui semblait ses reins jusqu'en bas, je vis comme un feu avec un rayonnement tout autour. 28 Tel l'aspect de l'arc qui se forme dans la nue en un jour de pluie, tel apparaissait ce cercle de lumière; c'était le reflet de l'image de la gloire de l'Éternel. A cette vue, je tombai sur ma face et j'entendis une voix qui parlait:

 

נפש החיים שער א ה'

החיות ג''כ מתנהגים ע''י עולם הכסא שעליהם כמשארז''ל שהכסא נושא את נושאיו. ובז''ח יתרו מעשה מרכבה ל''ג א' דחיות נטלין לדנטלין לון כו' כרסייא קדישא נטול לחיו'. ונשמת החיים של הכסא. הוא סוד שרש העליון של כללות נשמות ישראל יחד שהוא יותר גבוה ומאד נעלה גם מהכסא. שהוא האדם שעל הכסא כמ''ש שם ועל דמות הכסא וגו'.

Car les anges aussi se conduisent suivant le trone qui est place sur eux comme l’ont dit nos maitres « que c’est le trone qui porte ceux qui le portent, et ont dit dans le zohar que c’est l’ame de la vie qui est sur le trone, ce qui est le secrer de la source supreme qui rassemble les ames des juifs, qui est beaucoup plus haut que le trone lui-même, car c’est l’homme qui est sur le trone, comme le dit le verset et sur le trone était l’apparence d’un homme.

 

Sotah 31 a

תנו רבנן דרש רבי יוסי הגלילי בשעה שעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם לומר שירה וכיצד אמרו שירה עולל מוטל על ברכי אמו ותינוק יונק משדי אמו כיון שראו את השכינה עולל הגביה צוארו ותינוק שמט דד מפיו ואמרו זה אלי ואנוהו שנאמר (תהלים ח, ג) מפי עוללים ויונקים יסדת עוז

§ The Sages taught in a baraita that Rabbi Yosei HaGelili taught: At the time that the Jewish people ascended from the sea they resolved to sing a song of gratitude to God. And how did they recite this song? If a baby was lying on his mother’s lap or an infant was nursing from his mother’s breasts, once they saw the Divine Presence, the baby straightened his neck and the infant dropped the breast from his mouth, and they recited: “This is my God and I will glorify Him” (Exodus 15:2). As it is stated: “Out of the mouths of babies and sucklings You have founded strength” (Psalms 8:3).

היה רבי מאיר אומר מנין שאפי' עוברים שבמעי אמן אמרו שירה שנאמר

Rabbi Meir would say: From where is it derived that even fetuses in their mother’s womb recited the song at the sea? As it is stated:

31a

(תהלים סח, כז) במקהלות ברכו אלהים ה' ממקור ישראל

“In full assemblies, bless God, the Lord, you that are from the source of Israel” (Psalms 68:27), indicating that even children that are in the “source,” i.e., their mother’s womb, blessed God when they gathered at the sea.

(והא לא חזו אמר רבי תנחום כרס נעשה להן כאספקלריא המאירה וראו)

The Gemara asks: But the fetuses could not see, so how could they have honestly said: “This is my God and I will glorify him”? Rabbi Tanḥum says:Their mother’s stomach was transformed for them like luminous crystal [aspaklarya], and they saw through it.

 

Midrash shemot raba

..and when the Israelite women conceived, they would return to their homes. When they were about to go into labor, the women would go out into the fields and give birth in the apple orchards, as it is written: "I woke you under the apple [tree]" (Song of Songs 8:5). And the Lord Blessed be He would send an angel from the heavens who cleaned them and made them beautiful, just as a new mother grooms her infant, as it is written: "And as for your birth, on the day you were born..." (Ezekiel 16:4), and He grants them two round cakes, one of oil and the other of honey, as it is written: "And He [God] suckled Him [ The Children of Israel] with honey from the rock..." (Deuteronomy 32:13). And as soon as the Egyptians would become aware of this, they sought to kill them. And a miracle happened, and the cihldren were swallowed up by the earth, and bulls would come and plow the ground above them, as it is written: "Upon my back the plowers plowed" (Psalms 129:3). And once the Egyptians would pass, the infants would rise up from the mud like grass from the field, as it is written: "I have made you grow like the plantlings in the field..." (Ezekiel 16:7) And when the babes grew, they would flock to their homes in great droves, as it says: "And you came in all your finest and dressiest," (Ezekiel 16:7) - do not read "finest and dressiest" but rather "flocked in droves." And when the Lord Blessed be He revealed Himself at the Sea of Reeds, they were the first to recognize Him instantly, as it says: "THIS is my God, and I will praise Him." (Exodus 15:2).

 

Mishnah pirkey avot

And all who work for the community, let them work for the [sake of the] name of Heaven; for the merit of their ancestors sustains them, And their righteousness (tsidkatam) will endure forever. And as for you [who work for the community, God says:] I credit you with a great reward, as if you [yourselves] had done it [on your own].

112 views

Recent Posts

See All

Ki Tissa 5781

1-Monotheisme et guerre de religion. « Il est logique que la religion interdise le meurtre des êtres humains, D ne peut pas permettre qu’une partie de ses créatures en détruise une autre, vu que c’est

Comments


bottom of page