top of page
  • Writer's pictureRav Uriel Aviges

La différence entre la kedousha et la tahara

Updated: Oct 16, 2018

 

Les documents

 

משנה מסכת כלים פרק א

 [*] עשר טומאות פורשות מן האדם מחוסר כפורים אסור בקדש ומותר בתרומה ובמעשר חזר להיות טבול יום אסור בקדש ובתרומה ומותר במעשר חזר להיות בעל קרי אסור בשלשתן חזר להיות בועל נדה מטמא משכב תחתון כעליון חזר להיות זב שראה שתי ראיות מטמא משכב ומושב וצריך ביאת מים חיים ופטור מן הקרבן ראה שלש חייב בקרבן חזר להיות מצורע מוסגר מטמא בביאה ופטור מן הפריעה ומן הפרימה ומן התגלחת ומן הצפרים ואם היה מוחלט חייב בכולן פירש ממנו אבר שאין עליו בשר כראוי מטמא במגע ובמשא ואינו מטמא באהל ואם יש עליו בשר כראוי מטמא במגע ובמשא ובאהל שיעור בשר כראוי כדי להעלות ארוכה רבי יהודה אומר אם יש במקום אחד כדי להקיפו בחוט ערב יש בו להעלות ארוכה:

משנה ו

[*] עשר קדושות הן ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות ומה היא קדושתה שמביאים ממנה העומר והבכורים ושתי הלחם מה שאין מביאים כן מכל הארצות:

משנה ז

[*] עיירות המוקפות חומה מקודשות ממנה שמשלחים מתוכן את המצורעים ומסבבין לתוכן מת עד שירצו יצא אין מחזירין אותו:

משנה ח

[*] לפנים מן החומה מקודש מהם שאוכלים שם קדשים קלים ומעשר שני הר הבית מקודש ממנו שאין זבים וזבות נדות ויולדות נכנסים לשם החיל מקודש ממנו שאין עובדי כוכבים וטמא מת נכנסים לשם עזרת נשים מקודשת ממנו שאין טבול יום נכנס לשם ואין חייבין עליה חטאת עזרת ישראל מקודשת ממנה שאין מחוסר כפורים נכנס לשם וחייבין עליה חטאת עזרת הכהנים מקודשת ממנה שאין ישראל נכנסים לשם אלא בשעת צרכיהם לסמיכה לשחיטה לתנופה:

משנה ט

[*] בין האולם ולמזבח מקודש ממנה שאין בעלי מומין ופרועי ראש נכנסים לשם ההיכל מקודש ממנו שאין נכנס לשם שלא רחוץ ידים ורגלים קדש הקדשים מקודש מהם שאין נכנס לשם אלא כהן גדול ביום הכפורים בשעת העבודה אמר רבי יוסי בחמשה דברים בין האולם ולמזבח שוה להיכל שאין בעלי מומין ופרועי ראש ושתויי יין ושלא רחוץ ידים ורגלים נכנסים לשם ופורשין מבין האולם ולמזבח בשעת הקטרה:

MISHNAH 5. TEN GRADES OF UNCLEANNESS39 EMANATE FROM MEN: A MAN40 BEFORE THE OFFERING OF HIS OBLIGATORY SACRIFICES41 IS FORBIDDEN TO EAT HOLY THINGS BUT PERMITTED TO EAT TERUMAH AND [SECOND] TITHE. IF HE IS42 A TEBUL YOM43 HE IS FORBIDDEN TO EAT HOLY THINGS AND TERUMAH BUT PERMITTED THE EATING OF [SECOND] TITHE. IF HE42 EMITTED SEMEN44 HE IS FORBIDDEN TO EAT ANY OF THE THREE. IF HE42 HAD INTERCOURSE WITH A MENSTRUANT HE CONVEYS THE SAME UNCLEANNESS TO THAT ON WHICH HE LIES AS [A ZAB CONVEYS] TO THAT WHICH LIES ABOVE HIM.45 IF HE IS42 A ZAB WHO HAS OBSERVED TWO DISCHARGES HE CONVEYS UNCLEANNESS TO THAT ON WHICH HE LIES OR SITS AND IS REQUIRED TO UNDERGO IMMERSION IN RUNNING WATER,46 BUT IS EXEMPT FROM THE SACRIFICE.47 IF HE OBSERVED THREE DISCHARGES HE MUST BRING THE SACRIFICE.48 IF HE49 IS A LEPER THAT WAS ONLY SHUT UP50 HE

CONVEYS UNCLEANNESS51 BY ENTRY52 BUT IS EXEMPT FROM LOOSENING HIS HAIR,53 FROM RENDING HIS CLOTHES,53 FROM SHAVING54 AND FROM THE BIRDS OFFERING;55 BUT IF HE WAS A CONFIRMED LEPER56 , HE IS LIABLE TO ALL THESE. IF A LIMB ON WHICH THERE WAS NOT THE PROPER QUANTITY OF FLESH57 WAS SEVERED FROM A PERSON, IT CONVEYS UNCLEANNESS BY CONTACT AND BY CARRIAGE BUT NOT BY OHEL; BUT IF IT BEARS THE PROPER QUANTITY OF FLESH IT CONVEYS UNCLEANNESS BY CONTACT, BY CARRIAGE AND BY OHEL. A ‘PROPER QUANTITY OF FLESH’ IS SUCH AS IS CAPABLE OF HEALING. R. JUDAH EXPLAINED: IF IN ONE PLACE IT58 HAS FLESH SUFFICIENT TO SURROUND IT58 WITH [THE THICKNESS OF] A THREAD OF THE WOOF59 IT IS CAPABLE OF HEALING.

MISHNAH 6. THERE ARE TEN GRADES OF HOLINESS: THE LAND OF ISRAEL IS HOLIER THAN ALL OTHER LANDS. AND WHAT IS THE NATURE OF ITS HOLINESS? THAT FROM IT ARE BROUGHT THE ‘OMER,60 THE FIRSTFRUITS61 AND THE TWO LOAVES,62 WHICH MAY NOT BE BROUGHT FROM ANY OF THE OTHER LANDS.

    MISHNAH 7. CITIES63 THAT ARE WALLED64 ARE HOLIER,65 FOR LEPERS MUST BE SENT OUT OF THEM AND A CORPSE, THOUGH IT MAY BE CARRIED ABOUT WITHIN THEM AS LONG AS IT IS DESIRED,66 MAY NOT BE BROUGHT BACK ONCE IT HAS BEEN TAKEN OUT.

    MISHNAH 8. THE AREA WITHIN THE WALL67 IS HOLIER, FOR IT IS THERE68 THAT HOLY THINGS OF A MINOR DEGREE AND SECOND TITHE MAY BE EATEN. THE TEMPLE MOUNT69 IS HOLler, FOR NEITHER ZABS NOR ZABAHS NOR MENSTRUANTS NOR WOMEN AFTER CHILDBIRTH MAY ENTER IT. THE RAMPART70 IS HOLIER, FOR NEITHER IDOLATERS NOR ONE WHO CONTRACTED CORPSE UNCLEANNESS MAY ENTER IT. THE COURT OF WOMEN71 IS HOLIER, FOR NO TEBUL YOM72 MAY ENTER IT, THOUGH NO SIN-OFFERING IS THEREBY INCURRED. THE COURT OF THE ISRAELITES73 IS HOLIER, FOR A MAN WHO HAS NOT YET OFFERED HIS OBLIGATORY SACRIFICES74 MAY NOT ENTER IT, AND IF HE ENTERS HE INCURS THEREBY A SIN-OFFERING. THE COURT OF THE PRIESTS75 IS HOLIER, FOR NO ISRAELITES MAY ENTER IT EXCEPT WHEN THEY ARE REQUIRED TO DO SO76 IN CONNECTION WITH THE LAYING ON OF HANDS,77 SLAYING OR WAVING.78

    MISHNAH 9. THE AREA BETWEEN THE ULAM79 AND THE ALTAR IS HOLIER,80 FOR MEN AFFLICTED WITH BLEMISHES OR WITH A WILD GROWTH OF HAIR MAY NOT ENTER IT. THE HEKAL IS HOLIER, FOR NO ONE WHOSE HANDS OR FEET ARE UNWASHED MAY ENTER IT. THE HOLY OF HOLIES IS HOLler, FOR ONLY THE HIGH PRIEST, ON THE DAY OF ATONEMENT, AT THE SERVICE,81 MAY ENTER IT.82 R. JOSE STATED: IN FIVE RESPECTS IS THE AREA BETWEEN THE ULAM AND THE ALTAR ON A PAR WITH THE HEKAL, FOR THOSE AFFLICTED WITH BLEMISHES OR WITH A WILD GROWTH OF HAIR, OR WHO HAVE DRUNK WINE OR WHOSE HANDS OR FEET ARE UNWASHED MAY NOT ENTER THERE,83 AND THE PEOPLE MUST KEEP AWAY FROM THE AREA BETWEEN THE ULAM AND THE ALTAR84 WHEN THE INCENSE IS BEING BURNED.85

מהרש"א חידושים על המשנה מסכת כלים פרק א

י' קדושות הן א"י כו' עד בית קדשי קדשים מקודש מהן כו'. משום דלעיל מיניה קתני הטומאות שזו למעלה מזו ועשר טומאות הפורשות מן האדם קתני נמי הכא עשר קדושות זו למעלה מזו כמ"ש זה לעמת זה עשה אלהים וכמו שהם למטה בעולם התחתון כן העשר קדושות בעולם המלאכים כדאית' במדרשות וכן בעולם האמצעי כפי דעת קצת מהתוכניים והבן זה וק"ל:

Puisque plutôt il a parlé des dix degrés d’impureté, les dix degrés d’impureté qui sortent du corps de l’homme, il parle maintenant des dix degrés de sainteté, puisqu’ils se correspondent. Comme dit le verset « l’un en fonction de l’autre D a créé », et de même que dans le monde terrestre il y a 10 degrés ainsi le midrash dénombre dix degrés dans le monde des ange, et il  en est de même dans le monde central selon certains physiciens ».

Texte2

וַיָּזֶד יַעֲקֹב, נָזִיד; וַיָּבֹא עֵשָׂו מִן-הַשָּׂדֶה, וְהוּא עָיֵף. ל וַיֹּאמֶר עֵשָׂו אֶל-יַעֲקֹב, הַלְעִיטֵנִי נָא מִן-הָאָדֹם הָאָדֹם הַזֶּה--כִּי עָיֵף, אָנֹכִי; עַל-כֵּן קָרָא-שְׁמוֹ, אֱדוֹם. לא וַיֹּאמֶר, יַעֲקֹב: מִכְרָה כַיּוֹם אֶת-בְּכֹרָתְךָ, לִי. לב וַיֹּאמֶר עֵשָׂו, הִנֵּה אָנֹכִי הוֹלֵךְ לָמוּת; וְלָמָּה-זֶּה לִי, בְּכֹרָה. לג וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב, הִשָּׁבְעָה לִּי כַּיּוֹם, וַיִּשָּׁבַע, לוֹ; וַיִּמְכֹּר אֶת-בְּכֹרָתוֹ, לְיַעֲקֹב. לד וְיַעֲקֹב נָתַן לְעֵשָׂו, לֶחֶם וּנְזִיד עֲדָשִׁים, וַיֹּאכַל וַיֵּשְׁתְּ, וַיָּקָם וַיֵּלַךְ; וַיִּבֶז עֵשָׂו, אֶת-הַבְּכֹרָה. {פ}

Un jour Jacob faisait cuire un potage quand Ésaü revint des champs, fatigué. 30 Ésaü dit à Jacob: "Laisse-moi avaler, je te prie, de ce rouge, de ce mets rouge, car je suis fatigué." C'est à ce propos qu'on le nomma Édom. 31 Jacob dit: "Vends-moi d'abord ton droit d'aînesse." 32 Ésaü répondit: "Certes! Je marche à la mort; à quoi me sert donc le droit d'aînesse?" 33 Jacob dit: "Jure le moi dès à présent." Et il lui fit serment et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. 34 Jacob servit à Ésaü du pain et un plat de lentilles; il mangea et but, se leva et ressortit. C'est ainsi qu'Ésaü dédaigna le droit d'aînesse.

Rashi

Je marche à la mort  Esaü a demandé : « Quelle est la nature de ce culte ? » Ya’aqov lui a répondu : « Il y a tant de précautions à prendre, il comporte tant de sanctions qui peuvent aller jusqu’à la mort ». Comme l’enseigne la michna (Sanhèdrin 22b) : ceux-là méritent la mort, ceux qui pénètrent dans le sanctuaire en état d’ivresse ou la tête découverte. ‘Essaw dit alors : « jusqu’à la mort ! ». S’il en est ainsi, qu’en ai-je besoin ?

תלמוד בבלי מסכת ביצה דף כה עמוד ב

תנא משמיה דרבי מאיר: מפני מה נתנה תורה לישראל - מפני שהן עזין. תנא דבי רבי ישמעאל: מימינו אש דת למו, אמר הקדוש ברוך הוא: ראויין הללו שתנתן להם דת אש. איכא דאמרי: דתיהם של אלו אש, שאלמלא (לא) נתנה תורה לישראל אין כל אומה ולשון יכולין לעמוד בפניהם. והיינו דאמר רבי שמעון בן לקיש: שלשה עזין הן: ישראל באומות, כלב בחיות, תרנגול בעופות. ויש אומרים: אף עז בבהמה דקה, ויש אומרים: אף צלף באילנות.

A Tanna taught in the name of R. Meir: Why was the Torah given to Israel? Because they are impetuous.13 The School of R. Ishmael taught: ‘At His right hand was a fiery law unto them’;14 the Holy One, blessed be He, said: These are worthy to be given the fiery law. Some say: The laws of these are like fire, for had not the Law been given to Israel no nation or tongue could withstand them. And this is what R. Simeon b. Lakish said: There are three distinguished in strength [fierce]: Israel among the nations,15 the dog among animals, [and] the cock among birds. Some say: Also the goat among small cattle. And some say: Also the caper-bush16 among shrubs.

תלמוד בבלי מסכת יבמות דף עט עמוד א

נתינים ניקרינהו ונפייסינהו. ויקרא המלך לגבעונים ויאמר אליהם... מה אעשה לכם ובמה אכפר וברכו את נחלת ה', ויאמרו לו הגבעונים אין לנו כסף וזהב עם שאול ועם ביתו ואין לנו איש וגו' יותן לנו שבעה אנשים מבניו והוקענום לה' וגו', מיפייס ולא פייסינהו. אמר, שלשה סימנים יש באומה זו: הרחמנים, והביישנין, וגומלי חסדים; רחמנים, דכתיב: ונתן לך רחמים ורחמך והרבך; ביישנין, דכתיב: בעבור תהיה יראתו על פניכם; גומלי חסדים, דכתיב: למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו וגו', כל שיש בו שלשה סימנים הללו ראוי להדבק באומה זו.

As to the nethinim,2  however, let them be summoned and we shall pacify them. Immediately3  the king called the Gibeonites, and said unto them … 'What shall I do for you? and wherewith should I make atonement, that ye may bless the inheritance of the Lord'? And the Gibeonites said to him: 'It is no matter of silver or gold between us and Saul, or his house,' neither is it for us [to put] any man etc. … Let seven men of his sons be delivered unto us and we will hang them up unto the Lord etc.'4  He tried to pacify them but they would not be pacified. Thereupon he said to them: This nation5  is distinguished by three characteristics: They are merciful, bashful and benevolent. 'Merciful', for is is written, And shew thee mercy, and have compassion upon thee, and multiply thee.6  'Bashful', for it is written, That His fear may be before you.7  'Benevolent', for it is written, That he may command his children and his household etc.8  Only he who cultivates these three characteristics is fit to join this nation.9

מהרש"א חידושי אגדות מסכת יבמות דף עט עמוד א

ולאו לפי מזגן וטבען קאמר דהא אמרו בביצה פ"ג ישראל עז באומות הן ומפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהן עזין אלא דעל שם זה נקראו ביישנים שהתורה מתשת כחן ומכנעת לבם כפרש"י שם וזה הכתוב בעבור תהיה יראתו גו' בענין נתינת התורה נאמר שנתן הקדוש ברוך הוא התורה שהיא יראתו על פנינו לבלתי נחטא כדאמרינן שם וה"נ מוכח ההיא דנדרים שהבושה באה לנו מנתינת התורה שאמרו שם דכל מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני.

Et les juifs ne sont pas naturellement timides, puisque dans le traite de betsah il est dit qu’Israël est la nation la plus arrogante, mais ils sont considérés comme les plus timides, par ce que la torah affaiblit leur force et rend humble leur cœur, comme Rashi l’a expliqué la bas, et c’est le sens du verset qui dit « pour que vous ayez sa crainte et que vous ne fautiez pas », ce verset parle du don de la torah, le saint béni soit il a donné la torah pour que nous ne fautions pas, cette idée est aussi prouvée à partir du traité de nedarim, puisque la talmud dit que celui qui n’est pas timide  on peut être certain que ses parents n’était pas présent lors de la révélation sinaique.

27 views

Recent Posts

See All

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page